Prohlášení SNN ČR, ČMUN a ASNEP k rozhovoru v DVTV

V pondělí 20. 9. 2021, tj. v den, kdy začal Mezinárodní týden neslyšících, jehož součástí je Mezinárodní den znakových jazyků (23. 9.), publikovala společnost DVTV rozhovor Michala Rozsypala s Evou Staněk.
Jako lidé se sluchovým postižením a zároveň jako zástupci organizací, které jsou v dennodenním kontaktu s mnoha neslyšícími, nedoslýchavými a ohluchlých lidmi, ale i s jejich rodinami a dalšími blízkými cítíme povinnost veřejně se k tomuto rozhovoru vyjádřit.
Eva Staněk je bezesporu úspěšná, cílevědomá a inspirativní žena. V dětství jí byla diagnostikována vada sluchu. Proto má nepochybně bohaté osobní zkušenosti s životem se sluchovým postižením. Pokládáme však za nekorektní, jsou-li v rozhovoru subjektivní zážitky a osobní postoje jednoho člověka prezentovány jako obecně platná fakta. V rozhovoru se celkově vyskytuje mnoho věcných nepřesností, daty nepodložených tvrzení a dokonce nelogických a protiřečících si výroků. Za všechny jako příklad uveďme: „se sluchadly Eva Staněk slyší, jako kdyby byla slyšící“ vs. „respirátory jí vadí v odezírání, bez kterého nerozumí mluvené češtině“.
Jednotlivé části rozhovoru by si zasloužily poctivou analýzu, uvedení do kontextu a podepření odborných argumenty. Mnohým divákům by to jistě pomohlo v seriózní orientaci v této oblasti (v rozhovoru diskutovaná témata jsou citlivá a extrémně důležitá např. pro rodiče neslyšících dětí). Namátkou jmenujme např. zavádějící a zcela nepravdivé výroky o struktuře a fungování znakových jazyků, o odezírání, o fungování sluchadel či o aktuální české situaci v rané péči o malé neslyšící děti a jejich rodiny.
Plně si ale uvědomujeme, že výše zmíněný rozbor a expertní vysvětlení není v možnostech našeho prohlášení. Naším cílem je vyjádřit poděkování novinářům, že se zajímají o život neslyšících lidí, resp. lidí se sluchovým postižením. Zároveň je prosíme, aby při přípravě a vedení rozhovorů vycházeli nejen z osobních svědectví svých hostů, ale také z ověřených vědeckých dat a dodávali tak svým rozhovorům důvěryhodnost, hloubku a jistý odborný i společenský přesah.

V Praze, 21. 9. 2021

Mgr. Šárka Prokopiusová, prezidentka Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.
Ing. Martin Novák, prezident Českomoravské unie neslyšících, z.s.
Bc. Jindřich Mikulík, prezident Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel, z.s.
s podporou Mgr. Andrey Hudákové, Ph.D., ředitelky Ústavu jazyků a komunikace neslyšících FF UK