O CSS ČUN Praha SAS

Jsme podle zákona č. 108/2006 (Identifikátor 2378879) registrovanou sociálně aktivizační službou pro osoby se zdravotním postižením a seniory.

Posláním CSS SAS ČUN Praha je pomoc lidem se sluchovým či kombinovaným postižením tak, aby efektivně a adekvátně odpovídala jejich nepříznivé životní situaci, ve které se v důsledku svého postižení mohou ocitnout. Důraz klademe na aktivní posílení, udržení a rozvíjení schopností a dovedností těchto osob tak, aby byla v co nejvyšší míře zachována a rozvíjena jejich samostatnost a seberealizace, a tím taky bylo omezeno jejich možné sociální vyloučení.

Služby jsou určeny osobám se sluchovým postižením, s kombinovaným postižením a jejich rodinám s dětmi bez omezení věku.

Klienti a zájemci o naši sociálně aktivizační službu nás najdou na adrese Dlouhá 729/37, Praha 1 (poblíž zastávky metra Náměstí republiky nebo tramvajové zastávky Dlouhá třída). Službu poskytujeme každý den 9 do 17 hodin (pátek od 9 – 13 hodin). Ambulantní služby v ČUN Praha jsou úterky a čtvrtky od 9 do 17 hodin, kde nás můžou neslyšící zájemci zastihnout. Terénní služby jsou na objednávku předem s klientem a spočívají v podpoře klienta v jeho přirozeném prostředí, tam kde potřebuje.

Tato služba se poskytuje výhradně bezplatně a to na smluvním principu – uzavíráním smlouvy o poskytování sociální služby s uživatelem, ke které se váže přísná povinnost ochrany osobních údajů a citlivých informací.

S čím můžeme pomoci?

  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti)
  • Sociálně terapeutické činnosti
  • Pomoc při uplatňování práv, obstarávání osobních záležitostí

Nabízíme individuální konzultace s klíčovým pracovníkem, skupinové aktivity (ovládání PC, základy AJ, Čtení nás baví, cvičení pro maminky s dětmi nebo seniory, naše maminky, atd..), přednášky či výlety a exkurze.

Kontakty:
Tel.: +420 224 827 152
Fax.: 0420 224 0827 111
Mob.: +420 725 865 823
Email.: praha@cun.cz
FB: Česká unie neslyšících Praha