Kultura a umění v českém znakovém jazyce

Text: Ivana Hay Tetauerová

Projekt Czech Deaf Art 3+1 představuje výstup úspěšné spolupráce mezi Českou unií neslyšících (ČUN) a Magistrátem hlavního města Prahy (MHMP). Cílem projektu je nejen zviditelnit, ale především rozšířit povědomí o existenci jazykové a kulturní menšiny Neslyšících a podporovat ji i ostatní občany ve vzdělávání se.

Projekt reagoval na nezastupitelnou potřebu podpory neslyšících umělců a uživatelů českého znakového jazyka. Hlavním kamenem úspěchu se stal překladový online slovník českého znakového jazyka a českého jazyka, který se zaměřuje na oblast umění a kultury. V kontextu české společnosti tato iniciativa dosud absentovala a projekt se tak stal průkopnickým.

Překladový online slovník na téma Kultura a umění v českém znakovém jazyce se zaměřením na filmové a výtvarné umění je hlavním cílem našeho projektu, který má potenciál sloužit široké veřejnosti. Poskytuje podporu jak pro slyšící, tak neslyšící žáky, studenty a učitele, zejména při výuce výtvarné výchovy a dějepisu. Kromě toho oslovuje středoškolské a vysokoškolské studenty komunikující v českém znakovém jazyce, včetně těch, kteří studují umělecké obory, historii nebo se připravují na profesi tlumočníků českého znakového jazyka či stávajících tlumočníků, kteří neznají nebo hledají správný znak v ČZJ pro ekvivalent v českém jazyce.

Postupným rozšiřováním slovníku lze očekávat, že se stane užitečným nástrojem pro širší veřejnost, sloužícím k prezentaci jak běžné, tak odborné slovní zásoby znakového (vizuálně-motorického) jazyka a mluveného (audio-orálního) jazyka v jednotném rozhraní.

Slovník online na webových stránkách České unie neslyšících slouží nejen jako pomůcka pro tlumočníky českého znakového jazyka, kteří tlumočí kulturní akce v Praze i po celé republice, ale i jako vzdělávací prostředek pro školy pro sluchově postižené po celé ČR a další členy komunity Neslyšících.

Projekt Czech Deaf Art 3+1 představuje nejen kvalitní krok směrem ke kulturní integraci komunity Neslyšících, ale také osvědčený krok pro budoucí podobné iniciativy.

Odborný tým a klíčoví účastníci projektu:

Projekt Czech Deaf Art 3+1 získal svou sílu díky kvalifikovanému a zkušenému týmu, který sestával z neslyšících odborníků různých uměleckých oborů. Každý člen týmu přinesl unikátní perspektivu a odborné znalosti, což zajišťuje kvalitu a odborný přístup k tvorbě slovníku v oblasti umění a kultury – v této fázi projektu počínaje oblastí výtvarného a filmového umění.

  • Mgr. et Bc. Ivana Hay (Výtvarné umění): Vedoucí projektu, neslyšící absolventka dvouoboru Speciální pedagogika a Výtvarná výchova na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a oboru Čeština v komunikaci Neslyšících na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Její znalosti a odbornosti významně přispěly k rozvoji slovníku ČJ/ČZJ v oblasti výtvarného umění.
  • MgA. Ivan Crnac (Filmová tvorba): Nedoslýchavý absolvent Filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku (FAMO). Jeho úlohou byla kamera a střih. Jeho znalosti a odbornosti významně přispěly k rozvoji slovníku ČJ/ČZJ v oblasti filmového umění.
  • MgA. Veronika Slámová (Filmová tvorba, výtvarné umění): Neslyšící absolventka JAMU (obor Výchovná dramatika neslyšících), která má zkušenosti s organizací filmového festivalu pro neslyšící. Je supervizorkou ČZJ a figurantkou projektu.
  • BcA. Marcel Krištofovič (Supervizor ČZJ): Neslyšící absolvent JAMU (obor Výchovná dramatika neslyšících).
  • Vladimír Maleček (Grafická tvorba): Nedoslýchavý grafik s odborným zaměřením na grafickou podporu projektu.

Chtěli bychom vyjádřit naše upřímné poděkování BcA. Dagmar Málikové, MgA. Robertu Milíčovi, Mirce Tylové a Anetě Braunové za jejich dobrovolnou činnost a supervizi českého znakového jazyka (ČZJ) v rámci našeho projektu. Velmi si vážíme času, který našemu projektu věnovali, a jejich odborných znalostí, které byly pro nás nepostradatelné.

Odkazy: