Podmínky užívání služby TS Praha a Středočeský kraj

Objednávka Tlumočnické služby (TS) ČUN:

Objednávka musí obsahovat: jméno zájemce/uživatele služby, datum a čas tlumočení, adresu tlumočení, účel tlumočení a upřesnění situace, místo a čas srazu.
 
Objednávat lze:

 • SMS/telefonicky: 774 030 771
 • email: tlumocnici@cun.cz
 • osobně v kanceláři ČUN, Dlouhá 37, Praha 1

TS je vhodné objednat s co největším časovým předstihem, nejméně ale 3 pracovní dny předem. Objednávky zaslané na poslední chvíli nebo méně než 3 pracovní dny před plánovaným tlumočením nemusejí být vyřízeny (vzhledem k časovým možnostem služby).
Objednávky jsou vyřizovány v pracovní době TS, objednávky zaslané mimo pracovní dobu jsou vyřízeny následující pracovní den.
 

Zpoždění:

Pokud si uživatel objedná tlumočníka na terénní službu, je povinen se na místo dostavit ve smluveném čase. Maximální zpoždění, které se uživateli TS toleruje a doba, po kterou tlumočník na uživatele TS čeká po smluveném čase je 20 minut. Pokud uživatel TS oznámí své zpoždění tlumočníkovi (např. zpoždění vlaku atd.), tlumočník na něj po dohodě může počkat.
Pokud si uživatel TS objedná tlumočníka na ambulantní službu, je tolerováno maximálně 10 minut zpoždění. Po této době se tlumočník začne věnovat dalším klientům.
 

Zrušení tlumočení:

V případě zrušení tlumočení je uživatel TS povinen neprodleně o tom informovat ČUN. S dostatečným předstihem může kontaktovat na e-mail tlumocnici@cun.cz, na mobilním čísle +420774030771, nebo osobně v kanceláři ČUN nebo přímo kontaktuje tlumočníka (pokud na něj má spojení).
Pokud se tlumočení zruší na poslední chvíli, kontaktuje uživatel TS ČUN pouze na mobilním čísle +420774030771 (případně přímo svému tlumočníkovi, pokud na něj má kontakt). Zrušení tlumočení je možné nejpozději 2 hodiny (v případě tlumočení mimo Prahu 4 hodiny) před plánovaným tlumočením. Pozdější zrušení je posuzováno jako zneužití tlumočnické služby.
 

Stížnosti

Každý uživatel tlumočnické služby poskytované ČUN Praha má právo podat stížnost na kvalitu či způsob poskytování tlumočnické služby, aniž by tím byl jakýmkoli způsobem ohrožen. Stížnost může být podána jmenovitě i anonymně. Stížnost se podává vedoucímu TS a to buď osobně, poštou, elektronickou formou nebo vložena do schránky stížností v chodbě Centra sociálních služeb ČUN Praha. Stížnost může být písemná i ve znakovém jazyce (osobně nebo prostřednictvím nahraného videa).
Stížnost vyřizuje vedoucí TS, v případě podání stížnosti na vedoucího TS ředitel ČUN, v obou případech do 30 dní od jejího doručení. V případě anonymní stížnosti je stanovisko TS/ČUN po dobu 30 dnů zveřejněno na nástěnce v ČUN.
V případě, že uživatel není s vyjádřením spokojen, může se odvolat k řediteli ČUN. V případě, že ani poté nebude s vyřízením stížnosti spokojen, může se odvolat k vyšším instancím: na Ministerstvo práce a sociálních věcí, na ombudsmana ČR či k soudu.
 

Typy tlumočnické služby

 • Ambulantní tlumočení individuální: tlumočení telefonních hovorů (úřad, lékař, škola, volnočasové aktivity…), překlady česky psaných textů (různého typu) do ČZJ (např. překlad lékařských zpráv, překlad článků z novin atd.); včetně překladu různých webových stránek (pouze za přítomnosti klienta v kanceláři), sepsání oficiálních žádostí, emailů či SMS do ČJ (pouze za přítomnosti klienta v kanceláři), tlumočení jednání s úředníky, kteří přijdou do kanceláře s neslyšícími klienty,
  tlumočení jakéhokoliv jednání, kdy slyšící strana přijde s neslyšící do kanceláře ČUN,
  tlumočení rozhovorů mezi neslyšícími a ohluchlými klienty s ohledem na správně zvolené jazykové kódy,
  korektura textů psaných neslyšícími.
 •  

 • Ambulantní tlumočení skupinové: tlumočení přednášek/besed v ČUN, tlumočení školení pro zaměstnance ČUN,
  tlumočení valných hromad a jiných akcí ČUN.
 •  

 • Terénní tlumočení individuální: lékař, úřad, pošta, banka, spořitelna, pojišťovna, zaměstnání,
  obchod, ve výjimečných případech i na jiných místech. Terénní tlumočení lze uskutečnit i ve Středočeském kraji.
 •  

 • Terénní tlumočení skupinové: přednášky, výlety, výstavy a jiné akce organizované ČUN.