Historie České unie neslyšících

Přípravný výbor České unie neslyšících (ČUN) byl od počátku spojen se skupinou neslyšících občanů, která významně přispěla k založení celostátní organizace České unie neslyšících.

Tato skupina, Občanské fórum neslyšících (OFN), byla ustanovena v únoru 1990 v Praze. Snahou OFN bylo osamostatnění těch neslyšících, kteří se sloučili v roce 1949 poté, co svou činnost ukončila Ústřední jednota invalidů po roce 1990 (likvidace Svazu invalidů).

Cílem této občanské iniciativy bylo, aby neslyšící lidé měli svou organizaci, která by sdružovala výhradně neslyšící, kteří se dorozumívají znakovým jazykem.
Začínalo se tzv. od píky na rozdíl od ostatních organizací, které získaly majetek Svazu invalidů a finanční hotovost, ačkoliv řada členů byla členy řady spolků předtím, než v roce 1949 museli povinně svoje organizace zrušit a převést veškerý majetek.
Schůze se konaly v bytech členů, v restauracích, vše probíhalo bez jakékoliv finanční podpory.

Dne 17. 7. 1990 byla registrována jako občanské sdružení Česká unie neslyšících.
Na valné hromadě dne 8. 12. 1990 byl předsedou organizace zvolen pan Vladimír Buberle. Organizace se začala rozšiřovat o další organizační jednotky nazvané „oblasti“ např. oblast Brno, oblast Ostrava apod. Časem došlo i k vytvoření oblastní organizace Praha a jejího ústředí, předseda se stal prezidentem a každá oblast pak měla vlastního předsedu. Předsedové podléhají svému prezidentovi. V prosinci 1992 začíná vycházet časopis UNIE.

Prvním prezidentem České unie neslyšících se oficiálně stal pan Vladimír Buberle, svou funkci vykonával až do roku 2000. V roce 1994 vzniká snaha poskytovat jistou formu sociálních služeb, které byly pak specifikovány konkrétně až zákonem č. 108/2006 Sb.

V rámci organizace se rozvíjejí velmi důležité kurzy českého znakového jazyka. Od roku 1996 se uskutečňují speciálně pro pedagogické pracovníky, jednalo se vůbec o první kurzy realizované speciálně pro pedagogické pracovníky.

Roku 1998 přichází profesionální tlumočnice amerického znakového jazyka Vesta Dee Sauter a z její iniciativy se koná seminář lektorování výuky znakového jazyka, který vnesl zásadní změnu do výuky.

Ve spolupráci s firmou E. K. L. dne 4. 10. 1997 vzniká i první slovník českého znakového jazyka na CD. V roce 1998 by schválen 98 zákon o českém znakovém jazyce a v témže roce se začíná pořádat pravidelně festival Mluvící ruce.

Roku 1998 se koná slavnostní divadelní představení „Plukovník Pták“, jednalo se o první přestavení, které bylo tlumočeno do českého znakového jazyka. V tomto roce se podařilo schválit i zákon o znakové řeči.

V roce 2006 v rámci organizace vzniká služba simultánního přepisu a současně se vytváří i její metodika a kodex této služby, v roce 2010 byla představena i její první online verze.

V roce 2008 se Česká unie neslyšících významně podílela na prosazování novely a prosazení „Zákona o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob“.

Koncem roku 2010 organizaci postihla velká krize, která vyvrcholila koncem roku 2011 podivným odchodem prezidenta Ladislava Bojara, převedením služeb pod jeho nově vzniklou organizaci Moravskoslezská unie neslyšících, aniž o tom členové předem byli informováni a aniž vše proběhlo v souladu se stanovami organizace.

Rok 2012 byl až do roku 2015 ve znamení nejistot, splácení dluhů nahromaděných za léta 2010 a 2011 včetně rekonstrukce veškerého účetnictví. Kvůli nejistotě, co bude s danou organizací, bylo rozhodnuto založit novou sesterskou organizaci Českomoravská unie neslyšících, kam byli postupně převedeni členové České unie neslyšících. Nakonec se situaci v České unii neslyšících podařilo stabilizovat (nemusela jít do likvidace).

V roce 2016 bylo rozhodnuto na základě praktických zkušeností a povinností vyplývající z novelizovaného občanského zákoníku o oddělení zaměstnanců organizace do servisní organizace České unie neslyšících, z.ú., (ústavu) a jako zakladatel a zřizovatel České unie neslyšících, z.ú. bude ustanovena Českomoravská unie neslyšících z.s.
Od roku 2017, postupně jak soudy schvalovaly jednotlivé kroky, byla Česká unie neslyšících ze spolku transformována dne 20. 3. 2017 na zapsaný ústav. Českomoravská unie neslyšících z.s., byla ustanovena jako její zakladatel/zřizovatel. Současně v rámci Českomoravské unie neslyšících z.s., vznikly postupně zakládány regulérní pobočné spolky, které dosud fungovaly neformálně či formálně (Českomoravská unie neslyšících z.s., oblastní pobočný spolek Praha; Českomoravská unie neslyšících z.s., oblastní pobočný spolek Brno; Českomoravská unie neslyšících z.s., oblastní pobočný spolek Ostrava a další.

Zdroj: UNIE 1-2/2016; Dějiny České unie neslyšících a jejího časopisu UNIE, str. 4-9.