Profesní přednosti nevidomých

Česká unie neslyšících se v roce 2014 rozhodla jako partner realizovat ve spolupráci se společností Transkript online, s. r. o., velmi zajímavý projekt. Předkládaný záměr řeší přístup určité skupiny osob se sluchovým postižením k informacím, ke službám a na trh práce. Jde o skupinu osob, které neovládají znakový jazyk, ale jejich primárním komunikačním jazykem je čeština, resp. její písemná podoba. Pro tuto skupinu osob je jedinou formou efektivní komunikace přepis mluvené řeči. Tento zákonem uznaný komunikační prostředek však není nikterak systematicky podporován ze strany státu. Rostoucí trend poptávky po této službě vyžaduje nové řešení a rozšíření týmu odborně proškolených přepisovatelů mluvené řeči.

Projekt přináší ucelenou koncepci nové profese online přepisovatele mluvené řeči jako příležitosti pracovního uplatnění osob se zrakovým postižením. Specifické předpoklady těchto osob pro úspěšný výkon profese přepisovatele budou využity ve prospěch skupiny sluchově postižených osob. Předkladatel projektu poskytne praktický výcvik 6 přepisovatelům mluvené řeči se zrakovým handicapem. V procesu koncipování této profese bude adaptovaná existující aplikace online přepisu požadavkům přepisovatelů s postižením zraku, která bude plně kompatibilní s hlasovými a zvětšovacími SW pro tyto pracovníky. Jako nástroj výběru, zaškolování a realizace přepisů bude zpracována odborná metodika reflektující specifické potřeby zrakově handicapovaných přepisovatelů.

Rozšíření týmu přepisovatelů napomůže lépe uspokojovat poptávku sluchově postižených po této službě a bude možné nabízet více zakázek komerčním subjektům, které také tuto službu při komunikaci se sluchově postiženými klienty poptávají. Zisk z komerčních zakázek zajistí dlouhodobou udržitelnost nově vytvořených pracovních míst a poskytování služby na nekomerční bázi osobám se sluchovým postižením.

Více o projektu na stránkách http://www.transkript.cz/index.php/projekty/profesni-prednosti-nevidomych