O CSS ČUN Liberec SAS

Poslání:

Posláním služby CSS ČUN Liberec SAS je pomoc lidem se sluchovým či kombinovaným postižením tak, aby efektivně řešila jejich nepříznivou životní situaci, ve které se v důsledku svého postižení ocitají. Důraz se klade na aktivní posílení, udržení a rozvíjení schopnosti a dovednosti těchto osob, tak aby byla v co nejvyšší míře zachována a rozvíjena jejich samostatnost a seberealizaci, a tím tak bylo preventováno a snižováno sociální vyloučení těchto osob. Posláním je rovněž poskytnutí profesionální pomoci v individuálních potřebách klienta s ohledem na přirozené respektování a umožnění komunikace v jejich mateřském jazyce nebo komunikačním prostředku, který si klient sám zvolí.

Cíl:

  • poskytovat sociální služby tak, aby jejich využití vyhovovalo neslyšícím klientům a jejich potřebám a sami si mohli zvolit způsob komunikace,
  • podporovat uživatele k vyšší míře samostatnosti,
  • poskytovat základní sociální poradenství o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení bezplatně,
  • poskytovat terénní služby klientům,
  • zprostředkovat kulturní, zájmové a rekreační vyžití klientů.


Dlouhodobá nabídka CSS ČUN Liberec SAS pro jednotlivé základní činnosti:

  • Základní sociální poradenství (informace o vhodných službách, dávkách pomoci, informace o podpoře rodin..).
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (vzdělávací, zájmové a společenské aktivity).
  • Sociálně terapeutické činnosti (činnosti které vedou k rozvoji či udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporující sociální začlenění).
  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc s vyřizováním běžných záležitostí jako je telefonické vyřízení hovorů, vysvětlování).