Časopis UNIE 5-6 / 2024

 • CODA: MOTHER FATHER DEAF
 • SENIOŘI: DIGITÁLNÍ PŘÍSTUPNOST
 • PŘEDSTAVENÍ VÝROBCŮ SLUCHADEL: PHONAK
 • KULTURA: FILM JESUS
 • ŽIVÍME SE RUKAMA: V TÁTOVÝCH ŠLÉPĚJÍCH K LESNICTVÍ
 • SUKI DĚKUJE
 • PŘÍBĚH NA POKRAČOVÁNÍ: KOUZELNÉ PŘÁNÍ 2
 • SPORTOVNÍ OKÉNKO: ZIMNÍ DEAFLYMPIÁDA 2024

Časopis UNIE 3-4 / 2024

 • V JEDNOTĚ JE SÍLA
 • PŘEDSTAVENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY – OUN OLOMOUC
 • KŘEST KNIHY – O BOŽÍM PŮSOBENÍ V NAŠICH ŽIVOTECH
 • ŽIVÍME SE RUKAMA – RADĚJI PRACUJI U ZVÍŘAT NEŽ VE FABRICE
 • PŘÍBĚH NA POKRAČOVÁNÍ – KOUZELNÉ PŘÁNÍ
 • ANEPL – POZVÁNKA NA VIII. SETKÁNÍ
 • SPORTOVNÍ OKÉNKO: CURLING ANEB ŠACHY NA LEDĚ

Časopis UNIE 11-12 / 2023

 • MLUVÍCÍ RUCE 2023
 • Rozhovor: SMUTNÝ KLAUN A VESELÝ KLAUN
 • Senioři: ZASADIT SVŮJ STROM
 • Živíme se rukama: OBA SE NAVZÁJEM DOPLŇUJEME
 • Kulturní okénko: ZNAK-UP NIGHT 2
 • Neslyšící ve světě: KONGRES WFD
 • JSEM CODA
 • Sportovní okénko: ZE ŽIVOTA NESLYŠÍCÍCH ORIENTAČNÍCH BĚŽCŮ

Časopis UNIE 9-10 / 2023

 • Kulturní okénko: ZNAKOFEST 2023
 • Rozhovor: SPOCKLIDEM – TĚHOTNEJ BUDDHA
 • Senioři: LETNÍ TÁBOR NESLYŠÍCÍCH SENIORŮ
 • Živíme se rukama: TEPLO DOMOVA NAPLNĚNÉ JEDINEČNÝMI HARMONICKÝMI VŮNĚMI Z PŘÍRODY
 • ASNEP: BILANCOVÁNÍ STARONOVÉ VĚCI
 • Neslyšící ve světe: NESLYŠÍCÍ LIDÉ, KTEŘÍ MĚNÍ SVĚT
 • Tlumočníci CODA: ZNAKOVÝ JAZYK MĚ PROVÁZÍ OD DĚTSTVÍ

Stanovisko k akčnímu plánu České televize

Praha, 9. září 2023

Proč podporovat zpřístupnění pořadů České televize lidem se sluchovým postižením?

Zpřístupňování pořadů neslyšícím lidem je důležitou službou, kterou poskytuje veřejnoprávní Česká televize. V tomto článku se podíváme z různých hledisek na to, proč by veřejnoprávní Česká televize neměla šetřit na této službě a jak by měla k tomu přistupovat.

Právo: Neslyšící lidé mají právo na přístup k informacím, vzdělání a kultuře stejně jako slyšící lidé. Zpřístupňování pořadů neslyšícím lidem je projevem respektu, uznání a podpory naplňování potřeb práv a potřeb a jejich lidských práv i občanských práv. Snížení rozpočtu na zpřístupňování pořadů neslyšícím lidem by také porušilo Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením, kterou Česká republika ratifikovala v roce 2009. Tato úmluva uznává právo osob se zdravotním postižením na přístup k informacím, komunikaci, médiím a kulturnímu životu.

Potřeba: Neslyšícím lidem není dostupné přirozené náhodné učení z odposlechu okolních informací vnímaných sluchem a nemají k dispozici rozhlasové vysílání, které je pro slyšící lidi běžným zdrojem informací, zábavy nebo vzdělání. Pouze veřejnoprávní Česká televize z titulu povinné veřejné služby poskytuje zpravodajství a také tlumočení do znakového jazyka. Zpřístupnění pořadů z veřejnoprávní České televize jsou tedy pro neslyšící lidi jediným způsobem, jak získat informace o aktuálních událostech, politice, ekonomice, společnosti nebo sportu z audiovizuálních médií. Například v době pandemie koronaviru je pro neslyšící lidi důležité sledovat zprávy o opatřeních, očkování nebo zdravotní situaci. Zpřístupňování pořadů neslyšícím lidem jim také umožňuje učit se nové věci, rozšiřovat své znalosti, dovednosti nebo zájmy. Například neslyšící lidé mohou sledovat vzdělávací pořady o historii, přírodě, technice nebo jazycích. Zpřístupňování pořadů neslyšícím lidem jim navíc umožňuje bavit se a relaxovat s různými žánry, jako jsou filmy, seriály, dokumenty, hry nebo soutěže. Zpřístupňování pořadů neslyšícím lidem je pro ně nezbytné pro jejich duševní a fyzické zdraví. Pokud by veřejnoprávní Česká televize snížila rozpočet na zpřístupňování pořadů neslyšícím lidem, omezila by tím jejich možnosti a příležitosti k učení a rozvoji.

Rozvoj jazykových kompetencí: Kromě toho, že titulky umožňují neslyšícím lidem sledovat televizní pořady, mají také velký edukační význam. Neslyšící lidé nemají možnost učit se češtinu odposlechem jako jejich slyšící vrstevníci a učí se češtinu z psané formy, v tomto případě z titulků, které jim pomáhají rozvíjet slovní zásobu, gramatiku a porozumění psanému textu. Rozvíjejí jejich čtenářskou gramotnost a podporují jejich komunikační dovednosti a sociální začlenění. Snížení zpřístupněných pořadů ve veřejnoprávní televizi by tedy mělo negativní dopad na vzdělávání a rozvoj neslyšících lidí.

Spravedlnost: Neslyšící lidé jsou rovnocenní a důležití členové společnosti. Zpřístupňování pořadů neslyšícím lidem je projevem respektu, uznání a podpory jejich identity, jazyka a kultury. Zpřístupňování pořadů neslyšícím lidem je také způsobem, jak jim zajistit rovné příležitosti a účast na všech aspektech života. Například neslyšící lidé mohou sledovat politické debaty, volby nebo referenda a účastnit se tak demokratických procesů. Nebo mohou sledovat kulturní pořady, jako jsou koncerty, divadla nebo festivaly a zapojit se tak do kulturního života. Zpřístupňování pořadů neslyšícím lidem je tedy otázkou spravedlnosti a solidarity.

Výhoda: Neslyšící lidé jsou nejen příjemci, ale také přispěvateli k informacím, vzdělání a kultuře. Zpřístupňování pořadů neslyšícím lidem je nejen jejich prospěchem, ale také prospěchem pro celou společnost. Zpřístupňování pořadů neslyšícím lidem je také projevem respektu, uznání a podpory jejich identity, jazyka a kultury. Přispívá k rozvoji vzájemné tolerance, porozumění a dialogu mezi různými skupinami lidí. Pomáhá to k odstranění nedorozumění, izolace a diskriminace ze strany slyšící společnosti. Například neslyšící lidé mohou ukázat svou tvorbu, talenty nebo úspěchy ve veřejnoprávních pořadech a inspirovat tak ostatní. Nebo mohou používat znakový jazyk jako jeden z oficiálních jazyků České republiky a obohatit tak jazykovou rozmanitost.

Z těchto důvodů by veřejnoprávní Česká televize měla při škrtech v rozpočtu hledat jiné způsoby, jak snížit své náklady, bez ohrožení kvality a dostupnosti svých pořadů pro neslyšící diváky, a naopak by měla zachovat a rozvíjet zpřístupňování pořadů neslyšícím lidem jako svou povinnost, prioritu a cíl.

Závěr: Zpřístupňování pořadů neslyšícím lidem je důležité a hodnotné pro veřejnoprávní Českou televizi i pro celou společnost. Zpřístupňování pořadů neslyšícím lidem by nemělo být považováno za nadbytečné nebo druhořadé, ale za prioritní a nezbytné. Veřejnoprávní Česká televize by měla zachovat a rozvíjet zpřístupňování pořadů neslyšícím lidem jako svou povinnost, prioritu a cíl.

Časopis UNIE 7-8 / 2023

Jsme nad věcí aneb ptačí pohled ze skály: Alexandr Zvoneček a Petr Zbožínek, Neslyšící lezci.

Senioři: Peřinovi – mezigenerační rodina

Živíme se rukama: Polygrafie

Neslyšící ve světe: Film since August

Kulturní okénko: Maluj Migiem, Maluj okamžikem

CODA: Jeden svět pro všechny a barvitější svět Neslyšících

Sportovní okénko: Beachvolejbalové turnaj v Japonsku

A spousta dalšího na Vás čeká v novém čísle 7-8/2023

Časopis UNIE 5-6 / 2023

Rozhovor: Slyšet písmo, vidět řeč.

Senioři: Stanislav GÓRA, farník pro neslyšící.

Živíme se rukama: Jak hračky ožívají pod jehlou a šicím strojem.

Neslyšící ve světe: Stopy v oblacích.

Kulturní okénko: Prestižní cena pro neslyšící umělkyni

CODA: Neslyšící rodiče a CODA deěti netradičně.

Sportovní okénko: Nová krev pomohla k vítězství.

A spousta dalšího na Vás čeká v novém čísle 5-6/2023

1 2 3 10