Zakladatelská listina z.ú.

Zakládací listina ústavu

Pro dobu po zápisu změny právní formy na ústav do rejstříku ústavů se pořizuje tato zakládací listina:

Čl. I

Osoba v postavení zakladatele

Českomoravská unie neslyšících

IČO: 01573284

se sídlem Dlouhá 729/37, 110 00 Praha 1

Čl.II

Název a sídlo ústavu

 • Název zní: Česká unie neslyšících, z.ú. (dále jen „ústav“).
 • Sídlo ústavu: Praha

Čl. III

Vklad do ústavu

Vklad zakladatelů činí 500,- Kč (slovy: pětset korun českých). Vklad spravuje do dne zápisu změny právní formy do rejstříku Ing. Martin Novák. Správce vkladu vloží vklad zakladatele na účet České unie neslyšících.

Čl. IV

Doba trvání ústavu

Ústav se zakládá na dobu neurčitou.

Čl. V

Účel ústavu

 1. Účelem ústavu je prosazovat a hájit práva, zájmy a potřeby osob se sluchovým postižením v ČR tak, aby byl zajištěn jejich důstojný a plnohodnotný život se svébytnou kulturou, a to bez ohledu na jejich věk, pohlaví a stupeň sluchového postižení.
 2. Účel ústavu bude naplňován těmito činnostmi:
  • poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
  • činnost tlumočnická z/do českého znakového jazyka,
  •  zajišťování komunikačních asistentů a přepisovatelů pro další komunikační systémy vycházející z českého jazyka,
  •  činnost vydavatelská, publikační a propagační,
  • činnost vzdělávací a osvětová,
  • zaměstnávání, vytváření pracovišť ve vlastních zařízeních, pomoc při výběru a zprostředkování zaměstnání osobám se sluchovým postižením,
  • rekondiční a edukační péče se zdravotním programem,
  • klubová a zájmová činnost kulturní a sportovní,
  • práce s dobrovolníky.

Čl. VI

Orgány ústavu

Orgány ústavu jsou:

 1. ředitel
 2. správní rada
 3. revizor

Čl. VII

 Ředitel ústavu

 1. Ředitel je statutárním orgánem ústavu.
 2. Ředitele jmenuje a odvolává správní rada.
 3. Ředitel vykonává svou funkci ve smluvním poměru k ústavu. O konkrétní formě smluvního poměru rozhoduje správní rada, která současně stanoví i způsob odměňování ředitele.
 4. Ředitel nemůže být členem správní rady nebo revizorem. Ředitel je oprávněn účastnit se jednání správní rady s hlasem poradním. Správní rada je oprávněna účast ředitele k určeným bodům jednání vyloučit.
 5. Ředitel zejména
  • jedná jménem ústavu,
  • řídí činnost ústavu a administrativně zajišťuje činnost správní rady a revizora,
  • rozhoduje po předchozím souhlasu správní rady o jmenování a odvolání vedoucích center sociálních služeb,
  • rozhoduje po předchozím souhlasu správní rady o
   • nabytí a pozbytí vlastnického práva k nemovitým věcem,
   • zatížení nemovité věci ve vlastnictví ústavu,
   • nabytí nebo zcizení autorských nebo průmyslových práv,
   • založení jiných právnických osob a o vkladech do těchto právnických osob,
   • nabytí a pozbytí vlastnického práva k movitým věcem, je-li hodnota movité věci vyšší než hodnota veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona o veřejných zakázkách.  
 • Prvním ředitelem ústavu je:

Ing. Martin Novák

      bydliště: neuváděno       

 • Ředitel jako statutární orgán jedná jménem ústavu samostatně.

Čl. VIII

Správní rada

 1. Správní rada je nejvyšším orgánem ústavu.
 2. Správní rada má 6 členů. Funkční období člena správní rady je 4 roky. Členem správní rady lze být opakovaně.
 3. Členové správní rady jsou jmenování zakladatelem. Nový člen správní rady musí být jmenován nejpozději do 3 měsíců po té, kdy zaniklo členství stávajícího člena správní rady.
 4. Členství ve správní radě končí:
  • uplynutím funkčního období,
  • ztrátou zákonných podmínek pro výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
  • úmrtím,
  • rezignací,
  • odvoláním z rozhodnutí zakladatele.
 5. Důvody k odvolání člena správní rady jsou:
  • člen porušil závažným způsobem nebo opakovaně povinnosti vyplývající ze statusových listin ústavu,
  • člen se opakovaně se nezúčastňuje činnosti správní rady,
  • člen příjme funkci jako statutární orgán, člen nejvyššího orgánu nebo kontrolního orgánu právnické osoby, která svou činností může konkurovat ústavu.
 6. Prvními členy správní rady jsou:
  • Mgr. František Šmolík bydliště: neuváděno      
  • Miroslav Košátko bydliště:  neuváděno     
  • Miroslav Hostonský bydliště: neuváděno
  • Stanislava Bartáková bydliště: neuváděno
  • Miroslav Handl bydliště: neuváděno
  • Gabriela Pecová bydliště: neuváděno

7. Správní rada volí předsedu a místopředsedu z řad svých členů. Předseda podepisuje rozhodnutí správní rady a další listiny vzniklé při činnosti správní rady, nepověří-li k tomu jiného člena správní rady. Předsedu v jeho nepřítomnosti zastupuje místopředseda.

8. Správní rada je usnášeníschopná při účasti nadpoloviční většiny svých členů. Rozhodnutí správní rada přijímá nadpoloviční většinou jednání se účastnících členů.

9. Správní rada jmenuje a odvolává ředitele, schvaluje rozpočet, schvaluje řádnou i mimořádnou účetní závěrku, vydává výroční zprávu ústavu, rozhoduje o vydání statutu a schvaluje jeho změny. Správní rada rozhoduje o zřízení a zrušení center sociálních služeb, rozhoduje o výdělečné činnost ústavu nebo o změně jejího předmětu. V případě zrušení ústavu bez právního nástupce jmenuje správní rada likvidátora.

10. Správní rada uděluje předchozí souhlas k právnímu jednání ředitele, kterým ústav

  • nabývá nebo pozbývá vlastnického práva k nemovité věci,
  • vlastní nemovitou věc zatěžuje,
  • nabývá nebo pozbývá právo autorské nebo průmyslové nebo
  • zakládá jinou právnickou osobu nebo se na takové osobě podílí vkladem,
  • nabývá a pozbývá vlastnického práva k movitým věcem, je-li hodnota movité věci vyšší než hodnota veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona o veřejných zakázkách.

11. Správní rada se schází zpravidla jednou za 5 měsíce/ů. Zasedání svolává předseda správní rady nebo místopředseda správní rady anebo ředitel.

12. Ze zasedání správní rady se pořizuje do 30 dnů po jeho konání zápis, v němž se uvede program správní rady, účastníci správní rady, kdo správní radě předsedal a přijatá usnesení. Pokud při hlasování hlasuje člen správní rady proti návrhu, uvede se v zápise jeho odlišný názor, pokud o to požádá. Zápis z jednání správní rady se zašle do pěti dnů po jeho vyhotovení mailem všem členům správní rady. Za vyhotovení zápisu odpovídá ředitel.

13. Člen správní rady vykonává svou funkci osobně, může však zmocnit jiného člena správní rady, aby za něj na zasedání správní rady hlasoval. Neurčí-li zmocnitel zmocněnci, jak má v jednotlivých bodech jednání hlasovat, hlasuje zmocněnec za zmocnitele souladně se svým hlasem.

14. Správní rada rozhoduje jako kolektivní orgán ve sboru s výjimkou věcí, které správní rada určí do působnosti jednotlivých členů správní rady. Rozdělení působnosti však nezbavuje ostatní členy správní rady povinnosti dohlížet na výkon rozdělených činností.

15. V případě nebezpečí z prodlení může předseda správní rady vyhlásit hlasování „per rollam“ (korespondenční hlasování). Návrh věci k rozhodnutí „per rollam“ zašle předseda členům správní rady. Připojí podkladové materiály a stanoví lhůtu pro odpověď. Rozhodnutí je schváleno, je-li odesilateli ve stanoveném termínu doručeno souhlasné stanovisko nadpoloviční většiny členů správní rady. Rozhodnutí přijaté “per rollam” podepisuje předseda správní rady. Na nejbližším zasedání správní rady informuje předseda o rozhodnutích přijatých „per rollam“ od posledního zasedání Rady.

16. Členům správní rady může být přiznána odměna za výkon funkce. O výši odměny rozhoduje ředitel.  

Čl. IX

Revizor

 • Revizor je kontrolním orgánem ústavu.
 • Funkční období revizora je 4 roky. Funkci revizora lze vykonávat opakovaně. Funkci revizora může vykonávat i právnická osoba, jejíž předmět činnosti umožňuje výkon kontrolní a revizní činnosti.
 • Revizora jmenuje a odvolává zakladatel. Nový revizor musí být jmenován nejpozději do 3 měsíců po té, kdy zaniklo členství stávajícího revizora.
 • Prvním revizorem je:
  • Kamila Spěváková. bydliště: neuváděno
 • Revizor nesmí být členem jiného orgánu ústavu.
 • Revizor:
  • kontroluje řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu ústavu,
  • alespoň jednou ročně předkládá řediteli, správní radě a zakladateli zprávu o výsledcích své dozorčí činnosti,
  • dohlíží na dodržování zákonů, zakládací listiny ústavu a statutu, je-li vydán.
 • Revizorovi může být přiznána odměna za výkon jeho funkce, O její výši rozhoduje správní rada po projednání s ředitelem.

Čl. X

 Výroční zpráva ústavu

Ústav sestavuje a zveřejňuje výroční zprávu o své činnosti a hospodaření v době stanovené správní radou, ale nejpozději šest měsíců od skončení účetního období. Výroční zpráva ústavu se zveřejňuje založením do Sbírky listin rejstříkového soudu.

Čl. IX

Vnitřní organizace ústavu

 1. Sociální služby a další služby k naplnění účelu ústavu jsou poskytovány v centrech sociálních služeb – organizační součást ústavu. Centrum sociálních služeb řídí vedoucí centra jmenovaný ředitelem ústavu po předchozím souhlasu správní rady; vedoucí centra odpovídá za úroveň poskytování sociálních služeb.
 2. Podrobnosti o vnitřní organizaci ústavu stanoví statut, který vydá správní rada.

Čl. X

Společná ustanovení

 1. Není-li možné rozhodování zakladatele, nabývá jejich práva správní rada.
 2. Zakladatel může v plném rozsahu rozhodovat o změnách zakládací listiny. O změně počtu členů správní rady a o změně délky funkčního období může rozhodnout i správní rada.
 3. V případě zrušení ústavu bez právního nástupce se likvidační zůstatek převede na Českomoravskou unii neslyšících. V případě, že Českomoravská unie neslyšících zanikne  dříve než ústav, převede se likvidační zůstatek na právnickou osobu dle rozhodnutí správní rady, jejímž účelem je pomoc neslyšícím.
 4. Ve věcech neupravených touto zakládací listinou nebo statutem, bude-li vydán, se právní poměry ústavu řídí občanským zákoníkem.

Článek 8

Závěrečná ustanovení

 1. Přeměna sdružení na ústav nabývá účinnosti dnem zápisu změny právní formy do veřejného rejstříku.
 2. Toto rozhodnutí se vyhotovuje ve třech stejnopisech.

Datum: 20. 12. 2016

Ing. Martin Novák

prezident České unie neslyšících