Časopis UNIE, co můžeme vylepšit?

Časopis UNIE chce nabízet zajímavá, neotřelá témata týkající se kultury
neslyšících. Potřebujeme však zpětnou vazbu od našich čtenářů, a proto
bychom rádi znali Váš názor. Velmi nám na něm záleží.
Pro začátek prosíme o vyplnění našeho dotazníku, který Vám zabere jen
chvilku.
Prosím klikněte níže uvedený odkaz:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdT1H-dTKVHeU1Gm2qgOrrRChJxRfVWmE_tVRGVZV1KPo92GQ/viewform

Soudní tlumočníci a překladatelé požadují pevnou základní sazbu odměny za tlumočení a překlad

Praha 25. srpna 2020 Pracovní skupina soudních tlumočníků pro legislativu předložila včera Ministerstvu spravedlnosti soubor připomínek k návrhu vyhlášky o odměnách a náhradách za výkon tlumočnické a překladatelské činnosti. Společně s novým zákonem o soudních tlumočnících a soudních překladatelích nabyde připravovaná vyhláška účinnosti dne 1. ledna 2021. Za největší problém navrhovaného znění považuje pracovní skupina skutečnost, že základní sazba odměny za tlumočnické a překladatelské úkony je stanovena rozpětím „podle náročnosti úkonu a míry potřebných odborných znalostí“. Není však definováno, podle jakých kritérií má být náročnost a míra odborných znalostí posuzována a jakou kvalifikaci má mít posuzovatel. Zástupci tlumočníků a překladatelů nejsou přímo zapojeni do vzniku předpisů upravujících výkon jejich činnosti. Pracovní skupina soudních tlumočníků pro legislativu sdružující všechny profesní organizace tlumočníků a překladatelů v ČR včetně akademických pracovišť proto své připomínky předložila pouze jako nepovinné připomínkové místo. Předsedkyně Komory soudních tlumočníků ČR Eva Gorgolová k návrhu uvedla: „Vyhláška neřeší problém, na jehož existenci tlumočnické organizace upozorňují Ministerstvo spravedlnosti již 25 let.“ Základní sazba odměny za tlumočnické a překladatelské úkony je totiž v novém návrhu stanovena rozpětím od 350 do 600 Kč za hodinu tlumočení nebo stranu překladu podle náročnosti úkonu a míry potřebných odborných znalostí. Nedefinuje však, k čemu má zadavatel při určení výše odměny přihlížet. Zároveň ale počítá se snížením či zvýšením odměny v procentech ze základní sazby, což se při nejednotné základní sazbě jeví přinejmenším jako sporné. To znamená, že stávající praxe, kdy zadavatelé bez kvalifikace přiznávají tlumočníkům různou výši odměny dle své libovůle, bude i nadále pokračovat. Pracovní skupina upozorňuje na to, že nejednotnost odměňování představuje pro tlumočníky zásadní problém zejména proto, že nezaručuje právo na spravedlivou odměnu a také proto, že dopředu nevědí, kolik za svou práci dostanou zaplaceno. Odmítnout překlad nebo tlumočení přitom bez závažných důvodů pod hrozbou sankce nemohou. Nový legislativní návrh obsahuje celou řadu dalších ustanovení, s nimiž se tlumočníci a překladatelé nemohou ztotožnit. Například etapizaci zvyšování odměn, jejichž výše se neměnila od roku 2003, snížení sazby odměny za „opakující se jednoduché překlady“ nebo to, že překladatelé mají podle návrhu vyhlášky i nadále zůstat jediným povoláním, jemuž nenáleží žádná odměna za vyhotovení stejnopisů úkonu, které jsou po nich zadavateli požadovány. Na nedostatky systému odměňování tlumočníků pracovní skupina upozornila rovněž v dopise určeném předsedům soudů a vedoucím státním zástupcům. Samostatný dopis pracovní skupina zaslala spolu s připomínkami k návrhu vyhlášky ministryni spravedlnosti M. Benešové. Své výhrady podepřené srovnáním se stavem odměňování soudních tlumočníků a překladatelů v okolních zemích adresovala pracovní skupina také ministryni financí A. Schillerové. Úplné znění připomínek pracovní skupiny bude v nejbližších dnech zveřejněno na stránkách Komory soudních tlumočníků ČR (www.kstcr.cz). Další informace za pracovní skupinu poskytne Komora soudních tlumočníků ČR (kstcr@kstcr.cz) a iniciativa Za lepší zákon o soudních tlumočnících a soudních překladatelích (zalepsizakon@gmail.com, Facebook: https://www.facebook.com/soudni.tlumoceni.preklady/)

Vyšlo nové číslo časopisu UNIE 7-8/2020

😷😷Letní číslo UNIE ve znamení koronaviru? Jak se žilo neslyšícím? Dozvěděli jsme se prostřednictvím velké ankety!
Nezapomněli jsme ani na tlumočníky, kteří tlumočili téměř nonstop v čase pandemie.😷😷
Neslyšící vědci Marie Pangrácová
a Vojtěch Kovařovic
pro vás připravili souhrn informací o koronaviru. To vše a mnoho dalšího se dozvíte zde:
UNIE 7-8/2020   

Podpůrné komunikační služby pro osoby se sluchovým handicapem na Úřadě městské části Praha 6

Úřad městské části Praha 6 spustil online služby komunikační přístupnosti pro občany se sluchovým handicapem. Pomocí simultánního přepisu řeči nebo tlumočení mezi češtinou a českým znakovým jazykem mohou s pracovníky úřadu bezbariérově komunikovat lidé s postižením či poruchou sluchu. Tyto služby je možné využít na recepci u vstupu do budovy úřadu, na odboru sociálních věcí a odboru služeb. Také je možné spojit se s úřadem telefonicky z pohodlí vašeho domova a využít službu online simultánního přepisu řeči úředníka.

Doslovný přepis řeči v reálném čase umožňuje mobilní aplikace eScribeDroid. Jejím prostřednictvím se pracovník spojí s profesionálním rychlopísařem, přepis řeči tohoto pracovníka sleduje klient na displeji tabletu. Služba je dostupná každý pracovní den v čase od 9:00 do 18:00 hodin. Na komunikační potřeby osob, které preferují při komunikaci český znakový jazyk, reaguje služba online tlumočení. Tuto službu zprostředkovává mobilní aplikace DeafCom. S její pomocí se pracovník spojí s tlumočníkem znakového jazyka, a to textově, hlasově a obrazově. Poté již může klient začít vyřizovat záležitost, která jej na úřad přivádí. Tlumočník simultánně převádí sdělení klienta do mluvené češtiny, řeč pracovníka překládá do českého znakového jazyka a klient ji sleduje v reálném čase na displeji tabletu. Tuto službu je možné využít každý pracovní den v čase od 9:00 do 17:00 hodin. Obě výše uvedené podpůrné služby zajišťuje sociální podnik Transkript online ve spolupráci se společností DeafCom.

Další důležitou službou je zpřístupnění hlavní telefonní linky úřadu MČ Prahy 6 pro osoby se sluchovým postižením, nedoslýchavým seniorům a případně cizincům, kteří preferují psanou formu projevu. Tato služba je klientům poskytována zcela zdarma.
MČ Prahy 6 zavedla službu online doslovného přepisu ke své infolince 800 800 001, která je provozována každý pracovní den. Tato služba využívá simultánní přepis mluvené řeči a je určena hlavně lidem, kteří jsou nedoslýchaví nebo ohluchlí a lidem, kteří jsou schopni komunikovat v českém jazyce.
“Osoby se sluchovým postižením nechtějí používat nějakou redukovanou, zjednodušenou řeč. Chtějí skutečně vidět doslovně, co jim druhá strana hovoru říká. Velmi početnou skupinou, která efektivně využije tuto službu, jsou také senioři, kteří mnohdy mívají věkem získanou nedoslýchavost a tuto službu využijí také cizinci, kteří mají částečnou znalost češtiny,” uvedl Zdeněk Bumbálek, zakladatel společnosti Transkript Online s.r.o.
Nejprve si klient musí na webových stránkách Prahy 6 vyhledat textový odkaz infolinky https://www.praha6.cz/prepis. Po otevření odkazu se mu ukáže pokyn pro zadání svého telefonního čísla, ze kterého bude volat, a následně postupuje podle uvedených instrukcí.
V tomto okně se klientovi po spojení objeví jméno přepisovatele. Přepisovatel ho nejprve psanou formou informuje, aby vyčkal na pokyn, kdy může začít mluvit. Současně upozorní operátora infolinky, že mu volá klient se sluchovým postižením. Poté už hovor probíhá standardně a přepisovatel převádí mluvenou řeč úředníka do psané formy a klient se sluchovým postižením reaguje mluvenou češtinou.

Česká unie neslyšících, z.ú. je aktivní a pomáhá i v nouzovém stavu

Od vyhlášení nouzového stavu dne 12. 3. 2020 uběhlo již několik týdnu. Česká unie neslyšících jako jedna z prvních organizací pro neslyšící zareagovala na počáteční nulovou informovanost osob se sluchovým postižením průběžným natáčením videí v českém znakovém jazyce, která obsahovala rešerše vydaných doporučení, nařízení Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR. V natáčení videí ČUN dále aktivně pokračuje. Je možné je najít na webových stránkách organizace www.cun.cz a také na facebooku ČUN https://www.facebook.com/CeskaUnieNeslysicich/.
ČUN díky zákazu shromažďování musela uzavřít své unikátní Kluby pro neslyšící, kde probíhají různé aktivity osob se sluchovým postižním. Uzavřena byla také nařízením vlády Sociální aktivizační služba ČUN. Ale přepis mluvené řeči a tlumočnická služba fungují dále i v omezeném režimu.
Tlumočnická služba ČUN (Praha a Středočeský kraj) zatím do odvolání funguje v provozní době Po – PÁ od 9 do 14 hod.. Zřízena byla nová on-line linka pro neslyšící – WhatsApp tel. 773 392 003. Stále však v případech tlumočníci tlumočí i v terénu, často také u lékaře, kde jsou v bezprostředním ohrožení. Podobný systém funguje u tlumočení na ostatních pobočkách.
V ČUN proto platí přísná pravidla hygieny, jak pro neslyšící uživatele, tak pro tlumočníky českého znakového jazyka. „Naši tlumočníci pracují v těchto dnech s velkým nasazením a jsou skutečně velmi obětaví. Klienti se na nás obracejí nyní spíše přes on-line linku, kdy v rámci ambulantní služby vyřídí přes tlumočený hovor, co je potřeba. Pokud je nutné tlumočení v terénu, snažíme se jej i přes omezený provoz zajistit. Víme, že to nyní mají neslyšící mnohem složitější, než kdykoli předtím, protože díky roušce je jejich porozumění velmi ztíženo. Podařilo se nám získat několik štítu, které na tlumočení klientům ochotně zapůjčíme, aby komunikace byla co nejpříjemnější a zároveň, aby byli všichni zúčastnění dostatečně chráněni.“ Uvedla vedoucí Tlumočnické služby pro Prahu a Středočeský kraj Mgr. Martina Kronusová.
Pracovníci ČUN se aktivně zapojili do shánění roušek pro své kolegy i neslyšící klienty. Momentálně má ČUN organizované dodávky roušek od dobrovolníků, které slouží slyšícím i neslyšícím pracovníkům organizace. Byl vytvořen registr neslyšících uživatelů ČUN v nouzi a těm jsou roušky zdarma dodávány.
Současně také nadále jsou poskytovány služby simultánního přepisu a to ve formě online přepisování především různých online schůzek, online výuky či přednášky.
Ve spolupráci s firmou Newton Media připravujeme nový portál titulkovaných zpravodajských a zajímavých pořadů, aby lidé se sluchovým postižením dostali včas k informacím, které velmi potřebují. Portál je na adrese: https://tv.beey.io.
Česká unie neslyšících je tu pro své klienty letos již 30 let. Za dobu svého působení její pracovníci přestáli několik krizí a nenadálých situací. Společnými silami zvládneme i Covid -19. Budeme tu stále proto, abychom podporovali a pomáhali neslyšícím.

1 2 3 4