Stanovisko k akčnímu plánu České televize

Praha, 9. září 2023

Proč podporovat zpřístupnění pořadů České televize lidem se sluchovým postižením?

Zpřístupňování pořadů neslyšícím lidem je důležitou službou, kterou poskytuje veřejnoprávní Česká televize. V tomto článku se podíváme z různých hledisek na to, proč by veřejnoprávní Česká televize neměla šetřit na této službě a jak by měla k tomu přistupovat.

Právo: Neslyšící lidé mají právo na přístup k informacím, vzdělání a kultuře stejně jako slyšící lidé. Zpřístupňování pořadů neslyšícím lidem je projevem respektu, uznání a podpory naplňování potřeb práv a potřeb a jejich lidských práv i občanských práv. Snížení rozpočtu na zpřístupňování pořadů neslyšícím lidem by také porušilo Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením, kterou Česká republika ratifikovala v roce 2009. Tato úmluva uznává právo osob se zdravotním postižením na přístup k informacím, komunikaci, médiím a kulturnímu životu.

Potřeba: Neslyšícím lidem není dostupné přirozené náhodné učení z odposlechu okolních informací vnímaných sluchem a nemají k dispozici rozhlasové vysílání, které je pro slyšící lidi běžným zdrojem informací, zábavy nebo vzdělání. Pouze veřejnoprávní Česká televize z titulu povinné veřejné služby poskytuje zpravodajství a také tlumočení do znakového jazyka. Zpřístupnění pořadů z veřejnoprávní České televize jsou tedy pro neslyšící lidi jediným způsobem, jak získat informace o aktuálních událostech, politice, ekonomice, společnosti nebo sportu z audiovizuálních médií. Například v době pandemie koronaviru je pro neslyšící lidi důležité sledovat zprávy o opatřeních, očkování nebo zdravotní situaci. Zpřístupňování pořadů neslyšícím lidem jim také umožňuje učit se nové věci, rozšiřovat své znalosti, dovednosti nebo zájmy. Například neslyšící lidé mohou sledovat vzdělávací pořady o historii, přírodě, technice nebo jazycích. Zpřístupňování pořadů neslyšícím lidem jim navíc umožňuje bavit se a relaxovat s různými žánry, jako jsou filmy, seriály, dokumenty, hry nebo soutěže. Zpřístupňování pořadů neslyšícím lidem je pro ně nezbytné pro jejich duševní a fyzické zdraví. Pokud by veřejnoprávní Česká televize snížila rozpočet na zpřístupňování pořadů neslyšícím lidem, omezila by tím jejich možnosti a příležitosti k učení a rozvoji.

Rozvoj jazykových kompetencí: Kromě toho, že titulky umožňují neslyšícím lidem sledovat televizní pořady, mají také velký edukační význam. Neslyšící lidé nemají možnost učit se češtinu odposlechem jako jejich slyšící vrstevníci a učí se češtinu z psané formy, v tomto případě z titulků, které jim pomáhají rozvíjet slovní zásobu, gramatiku a porozumění psanému textu. Rozvíjejí jejich čtenářskou gramotnost a podporují jejich komunikační dovednosti a sociální začlenění. Snížení zpřístupněných pořadů ve veřejnoprávní televizi by tedy mělo negativní dopad na vzdělávání a rozvoj neslyšících lidí.

Spravedlnost: Neslyšící lidé jsou rovnocenní a důležití členové společnosti. Zpřístupňování pořadů neslyšícím lidem je projevem respektu, uznání a podpory jejich identity, jazyka a kultury. Zpřístupňování pořadů neslyšícím lidem je také způsobem, jak jim zajistit rovné příležitosti a účast na všech aspektech života. Například neslyšící lidé mohou sledovat politické debaty, volby nebo referenda a účastnit se tak demokratických procesů. Nebo mohou sledovat kulturní pořady, jako jsou koncerty, divadla nebo festivaly a zapojit se tak do kulturního života. Zpřístupňování pořadů neslyšícím lidem je tedy otázkou spravedlnosti a solidarity.

Výhoda: Neslyšící lidé jsou nejen příjemci, ale také přispěvateli k informacím, vzdělání a kultuře. Zpřístupňování pořadů neslyšícím lidem je nejen jejich prospěchem, ale také prospěchem pro celou společnost. Zpřístupňování pořadů neslyšícím lidem je také projevem respektu, uznání a podpory jejich identity, jazyka a kultury. Přispívá k rozvoji vzájemné tolerance, porozumění a dialogu mezi různými skupinami lidí. Pomáhá to k odstranění nedorozumění, izolace a diskriminace ze strany slyšící společnosti. Například neslyšící lidé mohou ukázat svou tvorbu, talenty nebo úspěchy ve veřejnoprávních pořadech a inspirovat tak ostatní. Nebo mohou používat znakový jazyk jako jeden z oficiálních jazyků České republiky a obohatit tak jazykovou rozmanitost.

Z těchto důvodů by veřejnoprávní Česká televize měla při škrtech v rozpočtu hledat jiné způsoby, jak snížit své náklady, bez ohrožení kvality a dostupnosti svých pořadů pro neslyšící diváky, a naopak by měla zachovat a rozvíjet zpřístupňování pořadů neslyšícím lidem jako svou povinnost, prioritu a cíl.

Závěr: Zpřístupňování pořadů neslyšícím lidem je důležité a hodnotné pro veřejnoprávní Českou televizi i pro celou společnost. Zpřístupňování pořadů neslyšícím lidem by nemělo být považováno za nadbytečné nebo druhořadé, ale za prioritní a nezbytné. Veřejnoprávní Česká televize by měla zachovat a rozvíjet zpřístupňování pořadů neslyšícím lidem jako svou povinnost, prioritu a cíl.

Časopis UNIE 7-8 / 2023

Jsme nad věcí aneb ptačí pohled ze skály: Alexandr Zvoneček a Petr Zbožínek, Neslyšící lezci.

Senioři: Peřinovi – mezigenerační rodina

Živíme se rukama: Polygrafie

Neslyšící ve světe: Film since August

Kulturní okénko: Maluj Migiem, Maluj okamžikem

CODA: Jeden svět pro všechny a barvitější svět Neslyšících

Sportovní okénko: Beachvolejbalové turnaj v Japonsku

A spousta dalšího na Vás čeká v novém čísle 7-8/2023

Časopis UNIE 5-6 / 2023

Rozhovor: Slyšet písmo, vidět řeč.

Senioři: Stanislav GÓRA, farník pro neslyšící.

Živíme se rukama: Jak hračky ožívají pod jehlou a šicím strojem.

Neslyšící ve světe: Stopy v oblacích.

Kulturní okénko: Prestižní cena pro neslyšící umělkyni

CODA: Neslyšící rodiče a CODA deěti netradičně.

Sportovní okénko: Nová krev pomohla k vítězství.

A spousta dalšího na Vás čeká v novém čísle 5-6/2023

Časopis UNIE 3-4 / 2023

Marie Pangrácová a její rok v USA

Senioři: Těžké životní příběhy a 25 let klubu turistů

Živíme se rukama: Čtyři háčkující ženy / matky

Festival Neslyšících mužů

Kulturní okénko: Výstava Neslyšících v Polsku

CODA: Martina Latíková – patřím do obou světů

Sportovní okénko: Štafetový závod Krátký den 2023

A spousta dalšího na Vás čeká v novém čísle 3-4/2023

Časopis UNIE 1-2 / 2023

Reportáž: Mluvící ruce 2022

Mluvící ruce: Rozhovory s moderátory

Senioři: Věra Plachá, neslyšící skautka

CODA: Slyšící děti neslyšících rodičů

A spousta dalšího na Vás čeká v novém čísle 1-2/2023

.

.

Nejen o Vánocích

Velké poděkování patří firmě BSH domácí spotřebiče s.r.o., která v druhé polovině roku pomohla vybavit prostory České unii neslyšících. I když jsou Vánoce na dohled, dary a dárky potřebujeme jako nezisková organizace také v průběhu roku. Na naši organizaci se obracely rodiny z Ukrajiny a my jsme byli rádi, že jim můžeme nabídnout nejen naši pomoc, ale i příjemné a funkční zázemí. Za poskytnutou elektroniku Vám touto cestou děkujeme!

1 2 3 10