Časopis UNIE 11-12 / 2023

 • MLUVÍCÍ RUCE 2023
 • Rozhovor: SMUTNÝ KLAUN A VESELÝ KLAUN
 • Senioři: ZASADIT SVŮJ STROM
 • Živíme se rukama: OBA SE NAVZÁJEM DOPLŇUJEME
 • Kulturní okénko: ZNAK-UP NIGHT 2
 • Neslyšící ve světě: KONGRES WFD
 • JSEM CODA
 • Sportovní okénko: ZE ŽIVOTA NESLYŠÍCÍCH ORIENTAČNÍCH BĚŽCŮ

Časopis UNIE 9-10 / 2023

 • Kulturní okénko: ZNAKOFEST 2023
 • Rozhovor: SPOCKLIDEM – TĚHOTNEJ BUDDHA
 • Senioři: LETNÍ TÁBOR NESLYŠÍCÍCH SENIORŮ
 • Živíme se rukama: TEPLO DOMOVA NAPLNĚNÉ JEDINEČNÝMI HARMONICKÝMI VŮNĚMI Z PŘÍRODY
 • ASNEP: BILANCOVÁNÍ STARONOVÉ VĚCI
 • Neslyšící ve světe: NESLYŠÍCÍ LIDÉ, KTEŘÍ MĚNÍ SVĚT
 • Tlumočníci CODA: ZNAKOVÝ JAZYK MĚ PROVÁZÍ OD DĚTSTVÍ

Stanovisko k akčnímu plánu České televize

Praha, 9. září 2023

Proč podporovat zpřístupnění pořadů České televize lidem se sluchovým postižením?

Zpřístupňování pořadů neslyšícím lidem je důležitou službou, kterou poskytuje veřejnoprávní Česká televize. V tomto článku se podíváme z různých hledisek na to, proč by veřejnoprávní Česká televize neměla šetřit na této službě a jak by měla k tomu přistupovat.

Právo: Neslyšící lidé mají právo na přístup k informacím, vzdělání a kultuře stejně jako slyšící lidé. Zpřístupňování pořadů neslyšícím lidem je projevem respektu, uznání a podpory naplňování potřeb práv a potřeb a jejich lidských práv i občanských práv. Snížení rozpočtu na zpřístupňování pořadů neslyšícím lidem by také porušilo Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením, kterou Česká republika ratifikovala v roce 2009. Tato úmluva uznává právo osob se zdravotním postižením na přístup k informacím, komunikaci, médiím a kulturnímu životu.

Potřeba: Neslyšícím lidem není dostupné přirozené náhodné učení z odposlechu okolních informací vnímaných sluchem a nemají k dispozici rozhlasové vysílání, které je pro slyšící lidi běžným zdrojem informací, zábavy nebo vzdělání. Pouze veřejnoprávní Česká televize z titulu povinné veřejné služby poskytuje zpravodajství a také tlumočení do znakového jazyka. Zpřístupnění pořadů z veřejnoprávní České televize jsou tedy pro neslyšící lidi jediným způsobem, jak získat informace o aktuálních událostech, politice, ekonomice, společnosti nebo sportu z audiovizuálních médií. Například v době pandemie koronaviru je pro neslyšící lidi důležité sledovat zprávy o opatřeních, očkování nebo zdravotní situaci. Zpřístupňování pořadů neslyšícím lidem jim také umožňuje učit se nové věci, rozšiřovat své znalosti, dovednosti nebo zájmy. Například neslyšící lidé mohou sledovat vzdělávací pořady o historii, přírodě, technice nebo jazycích. Zpřístupňování pořadů neslyšícím lidem jim navíc umožňuje bavit se a relaxovat s různými žánry, jako jsou filmy, seriály, dokumenty, hry nebo soutěže. Zpřístupňování pořadů neslyšícím lidem je pro ně nezbytné pro jejich duševní a fyzické zdraví. Pokud by veřejnoprávní Česká televize snížila rozpočet na zpřístupňování pořadů neslyšícím lidem, omezila by tím jejich možnosti a příležitosti k učení a rozvoji.

Rozvoj jazykových kompetencí: Kromě toho, že titulky umožňují neslyšícím lidem sledovat televizní pořady, mají také velký edukační význam. Neslyšící lidé nemají možnost učit se češtinu odposlechem jako jejich slyšící vrstevníci a učí se češtinu z psané formy, v tomto případě z titulků, které jim pomáhají rozvíjet slovní zásobu, gramatiku a porozumění psanému textu. Rozvíjejí jejich čtenářskou gramotnost a podporují jejich komunikační dovednosti a sociální začlenění. Snížení zpřístupněných pořadů ve veřejnoprávní televizi by tedy mělo negativní dopad na vzdělávání a rozvoj neslyšících lidí.

Spravedlnost: Neslyšící lidé jsou rovnocenní a důležití členové společnosti. Zpřístupňování pořadů neslyšícím lidem je projevem respektu, uznání a podpory jejich identity, jazyka a kultury. Zpřístupňování pořadů neslyšícím lidem je také způsobem, jak jim zajistit rovné příležitosti a účast na všech aspektech života. Například neslyšící lidé mohou sledovat politické debaty, volby nebo referenda a účastnit se tak demokratických procesů. Nebo mohou sledovat kulturní pořady, jako jsou koncerty, divadla nebo festivaly a zapojit se tak do kulturního života. Zpřístupňování pořadů neslyšícím lidem je tedy otázkou spravedlnosti a solidarity.

Výhoda: Neslyšící lidé jsou nejen příjemci, ale také přispěvateli k informacím, vzdělání a kultuře. Zpřístupňování pořadů neslyšícím lidem je nejen jejich prospěchem, ale také prospěchem pro celou společnost. Zpřístupňování pořadů neslyšícím lidem je také projevem respektu, uznání a podpory jejich identity, jazyka a kultury. Přispívá k rozvoji vzájemné tolerance, porozumění a dialogu mezi různými skupinami lidí. Pomáhá to k odstranění nedorozumění, izolace a diskriminace ze strany slyšící společnosti. Například neslyšící lidé mohou ukázat svou tvorbu, talenty nebo úspěchy ve veřejnoprávních pořadech a inspirovat tak ostatní. Nebo mohou používat znakový jazyk jako jeden z oficiálních jazyků České republiky a obohatit tak jazykovou rozmanitost.

Z těchto důvodů by veřejnoprávní Česká televize měla při škrtech v rozpočtu hledat jiné způsoby, jak snížit své náklady, bez ohrožení kvality a dostupnosti svých pořadů pro neslyšící diváky, a naopak by měla zachovat a rozvíjet zpřístupňování pořadů neslyšícím lidem jako svou povinnost, prioritu a cíl.

Závěr: Zpřístupňování pořadů neslyšícím lidem je důležité a hodnotné pro veřejnoprávní Českou televizi i pro celou společnost. Zpřístupňování pořadů neslyšícím lidem by nemělo být považováno za nadbytečné nebo druhořadé, ale za prioritní a nezbytné. Veřejnoprávní Česká televize by měla zachovat a rozvíjet zpřístupňování pořadů neslyšícím lidem jako svou povinnost, prioritu a cíl.

Situace na Ukrajině a pomoc neslyšícím ukrajincům / Ситуація в Україні та допомога глухим українцям

Leták s informacemi Pomoc pro Ukrajinu

Řada organizací poskytující služby osobám se sluchovým postižením se snaží pomoci ukrajincům se sluchovým postižením (Znakovárna z.s., ASNEP, SNN, Česká unie neslyšících a další). Byl vytvořen Krizový tým pro neslyšící Ukrajince na facebooku, kde je možno nabízet ubytovaní, oblečení, dopravu či jakoukoliv jinou pomoc.

FCB: Neslyšící Češi Neslyšícím Ukrajincům / глухі чехи глухим українцям

Odkaz: https://www.facebook.com/groups/3810464052511496

        –      Zde můžete najít ubytování, oblečení, kontakt na psychologa, právníka a další pomoci

Překladatelé do ukrajinského znakového jazyka: Julia Beneshova, Čepjuková Irina, Katya YavorskaYa, Pavel Czarev

V každém městě (Praha, Brno, Ostrava, Liberec…) doporučujeme navštívit KACPU, protože právě zde na jednom místě vyřídíte vše potřebné najednou. Budou vám k dispozici pracovníci cizinecké policie i Odboru azylové a migrační politiky (OAMP) spolu s pracovníky zdravotní pojišťovny (VZP) a Úřadu práce, organizace občas zde zajistí i tlumočení do znakového jazyka. V Praze např. KACPu najdete zde: 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4-Nusle

Můžete využit i pomoci různých organizací, které poskytují sociální služby, jednou z těch které služby poskytují jsou Česká unie neslyšících, z.ú. v těchto městech:

Praha (Praha + Středočeský kraj): Česká unie neslyšících, z.ú.; Dlouhá 37, 110 00 Praha 1;

SMS  +420 725 865 823 (WHATSAPP)

Ostrava (Moravskoslezský kraj): Česká unie neslyšících, z.ú.; Antonína Macka 1711/3, 702 00 Ostrava 2; SMS +420 778 087 718 (WHATSAPP)

Brno (Jihomoravský kraj): Česká unie neslyšících, z.ú.; Údolní 53, 602 00 Brno; SMS +420 774 477 083 (WHATSAPP)

Liberec (Liberecký kraj): Česká unie neslyšících, z.ú.: Moskevská 637/6, 460 01 Liberec IV.;

SMS +420 774 435 167 (WHATSUP)

Kroměříž (Zlínský kraj): Česká unie neslyšících, z.ú.: Velké náměstí 39/23, 767 01

Kroměříž; SMS +420 773 392 005 (WHATSUP)

Karlovy Vary (Karlovarský kraj): Česká unie neslyšících, z.ú.: Mattoniho nábř.. 190/66, 360 01 Karlovy Vary 1; SMS +420 773 392 004 (WHATSUP)

V rámci sociálních služeb se Vám můžeme pokusit zajistit komunikaci s úřady které zajištújí základní sociální dávky (příspěvek jednorázový, příspěvek na ubytování…), pomoc se sháněním trvalého bydlení (prozatímní bydlení prosím řešte na KACPU), sehnání práce apod. 

Prosíme nejdříve nás kontaktujte, abychom s Vámi počítali. Služby poskytujeme v běžné pracovní době.

Інформаційний листок Допомога для України

Багато організацій для СП намагаються допомогти (Znakovárna z.s., ASNEP, SNN, Чеська спілка глухих та інші). У Facebook створена Кризова команда для глухих українців, де можна запропонувати житло, одяг, транспорт чи будь-яку іншу допомогу. 

FCB: Deaf Czechs Deaf Ukrainians / глухі чехи глухим українцям 

Посилання: https://www.facebook.com/groups/3810464052511496 

– Тут можна знайти житло, одяг, звернутися до психолога, юриста та іншу допомогу 

Перекладачі українською жестовою мовою: Юлія Бенешова, Чепюкова Ірина, Катя

ЯворськаЯ, Павло Царьов 

Рекомендуємо відвідати KACPU у кожному місті (Прага, Брно, Острава, Ліберець…), адже саме тут ви можете подбати про все, що вам потрібно одразу. Співробітники поліції у справах іноземців та Департаменту притулку та міграційної політики (OAMP) будуть доступні вам разом із співробітниками Медичного страхового агентства (VZP) та Бюро праці, а організація іноді надаватиме сурдопереклад. У Празі, наприклад, KACP можна знайти тут: 5. května 1640/65, 140 21 Prague 4-Nusle

Ви також можете скористатися допомогою різних організацій, які надають соціальні послуги, одна з тих, що надають послуги – Чеська спілка глухих, z.ú. у цих містах:

Прага (Praha + Středočeský kraj): Česká unie neslyšících, z.ú.; Dlouhá 37, 110 00 Praha 1; SMS  +420 725 865 823 (WHATSAPP)

Острава (Moravskoslezský kraj): Česká unie neslyšících, z.ú.; Antonína Macka 1711/3, 702 00 Ostrava 2; SMS +420 778 087 718 (WHATSAPP)

Брно (Jihomoravský kraj): Česká unie neslyšících, z.ú.; Údolní 53, 602 00 Brno; SMS +420 774 477 083 (WHATSAPP)

Ліберець (Liberecký kraj): ): Česká unie neslyšících, z.ú.: Moskevská 637/6, 460 01 Liberec IV.; SMS +420 774 435 167 (WHATSUP)

Кромержіж (Zlínský kraj): Česká unie neslyšících, z.ú.: Velké náměstí 39/23, 767 01

Kroměříž; SMS +420 773 392 005 (WHATSUP)

Карлові Вари (Karlovarský kraj): Česká unie neslyšících, z.ú.: Mattoniho nábř.. 190/66, 360

01 Karlovy Vary 1; SMS +420 773 392 004 (WHATSUP)

У рамках соціальних послуг ми можемо спробувати забезпечити комунікацію з органами влади, які надають основні соціальні виплати (одноразова допомога, допомога на проживання …), допомогу з пошуком постійного житла (будь ласка, займайтеся тимчасовим житлом в KACPU), пошуком робота тощо. Будь ласка, спочатку зв’яжіться з нами, щоб розраховувати на вас. Ми надаємо послуги в звичайний робочий час.

Komunitní centrum MoJa

Milí přátelé, 
je to tady 🎇!  Ptáte se co? No přeci otevření našeho Komunitního centra MoJa, kde pro vás budeme připravovat již od 1. března pravidelné aktivity, ale také se budeme moci zúčastnit návštěv muzeí, výletů a mnoha dalších událostí. 
A jaké aktivity to budou? O tom rozhodnete VY 🤩.  Chceme, aby pro vás MoJa byla jako doma. Aby byla místem, kam budete chodit rádi relaxovat, ale také se něco dozvíte. Ale hlavně bychom si přáli, aby vás aktivity bavily. 
Proto jsme pro Vás připravili dotazník, kde nám můžete říci, které aktivity byste si přáli. Můžete si zvolit, zdali budete chtít sportovat, rozvíjet se na arteterapii nebo se budete chtít něco naučit na osvětově informačních nebo vzdělávacích přednáškách. 
➡A kde ho najdete? Přímo tady: https://bit.ly/3H43QkX ⬅
To ještě není všechno! Také jsme vytvořili stránky Komunitního centra, kde můžete ode dneška sledovat novinky a průběh příprav. Můžete nám tam také psát vaše dotazy či připomínky. 
MoJa je místem pro ty z vás, kteří nemají možnost chodit do práce, zvolit si koníčky nebo se naučit něco nového a mohou se kvůli tomu cítit osamělí. Vítání jste ale všichni! 

Děkujeme za vyplnění dotazníku. 
Tým KC MoJA