Podmínky užívání TS Praha a Středočeský kraj

Nový uživatel
Při prvním setkání s tlumočníkem (či jiným pracovníkem přímé práce) Vás informujeme o podmínkách poskytování tlumočnické služby ČUN. Pokud s našimi podmínkami budete souhlasit, požádáme Vás o vyplnění Smlouvy o poskytování tlumočnické služby a stanete se naším uživatelem. Smlouva zahrnuje Vaše jméno, adresu, datum narození, kontakt, uzavření smlouvy na dobu ne/určitou, preferovaný typ tlumočnické služby (ambulantní/terénní/oboje) a Váš podpis. Všechny informace bezpečně schraňujeme. Jsme vázáni zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 
Jak objednat tlumočníka
Tlumočníka si můžete objednat kdykoli osobně v kanceláři, e-mailem, SMS zprávou nebo prostřednictvím formuláře na našem webu. Je vhodné objednat tlumočení s co největším časovým předstihem, nejméně 3 pracovní dny předem. Objednávky zaslané na poslední chvíli nebo méně než 3 pracovní dny před plánovaným tlumočením nemusejí být vyřízeny. Objednávky jsou vyřizovány v pracovní době. Objednávky zaslané mimo pracovní dobu jsou vyřízeny následující pracovní den.
 
Kontakty

 • SMS/telefonicky: 774 030 771
 • email: tlumocnici@cun.cz
 • osobně v kanceláři ČUN, Dlouhá 37, Praha 1

Typy tlumočení, které zajišťujeme

 • 1) tlumočení individuální – tlumočení pro jednoho klienta
 • 2) tlumočení skupinové – pro více klientů.

Oba tyto způsoby tlumočení mohou být poskytovány ve formě ambulantní i terénní.

 • a) ambulantní forma tlumočení – tlumočení probíhá v kanceláři organizace ČUN. V případě individuálního tlumočení se jedná o tlumočení zejména telefonních hovorů, překlad česky psaných textů a formulářů, případně sepsání písemností do českého jazyka. Skupinové tlumočení je zajišťováno na vzdělávacích a osvětových přednáškách, které jsou pravidelně pořádány organizací ČUN a konají se i několikrát týdně.
 • b) terénní forma tlumočení – v případě individuálního tlumočení se jedná o tlumočení v místě podle klientovi potřeby. Nejčastěji se jedná o tlumočení u lékaře, na úřadě, v zaměstnání apod. V případě skupinového tlumočení je zajišťováno tlumočení exkurzí a přednášek mimo prostory organizace.

 
Pracovní doba
Čas poskytování pro uživatele je dán časy terénní a ambulatní doby na tomto odkazu:
Časy terénních a ambulatních služeb.
V červenci a v srpnu je pracovní doba zkrácena.
V úterý a ve čtvrtek jsou obvykle na službě dva tlumočníci. Jeden je přítomen na ambulanci, druhý tlumočí v terénu. Podrobnější informace najdete v odkazu Rozpis služeb tlumočníků.
 
Co musí obsahovat objednávka

 • jméno zájemce/uživatele služby
 • datum a čas tlumočení
 • adresu tlumočení
 • místo a čas srazu
 • účel tlumočení

 
Zpoždění:
Pokud si uživatel objedná tlumočníka na terénní službu, je povinen se na místo dostavit ve smluveném čase. Maximální zpoždění, které se uživateli TS toleruje a doba, po kterou tlumočník na uživatele TS čeká po smluveném čase je 20 minut. Pokud uživatel TS oznámí své zpoždění tlumočníkovi (např. zpoždění vlaku atd.), tlumočník na něj po dohodě může počkat.
Pokud si uživatel TS objedná tlumočníka na ambulantní službu, je tolerováno maximálně 10 minut zpoždění. Po této době se tlumočník začne věnovat dalším klientům.
 
Zrušení tlumočení:
V případě zrušení tlumočení je uživatel povinen s dostatečným předstihem neprodleně informovat ČUN a to buď SMS, e-mailem nebo osobně v kanceláři ČUN. Pokud má uživatel přímé spojení na tlumočníka, je možné tlumočení zrušit i přes něho.
Zrušení tlumočení je možné nejpozději 2 hodiny před plánovaným tlumočením, v případě tlumočení mimo Prahu 4 hodiny. Pozdější zrušení je posuzováno jako zneužití tlumočnické služby.
 
Stížnosti
Každý uživatel tlumočnické služby poskytované ČUN Praha má právo podat stížnost na kvalitu či způsob poskytování tlumočnické služby, aniž by tím byl jakýmkoli způsobem ohrožen. Stížnost může být podána jmenovitě i anonymně.
Stížnost se podává vedoucímu tlumočnické služby a to buď osobně, poštou, elektronickou formou nebo může být vložena do schránky stížností v chodbě Centra sociálních služeb ČUN Praha. Stížnost může být písemná i ve znakovém jazyce (osobně nebo prostřednictvím nahraného videa).

Stížnost vyřizuje vedoucí tlumočnické služby, v případě podání stížnosti na vedoucího, stížnost vyřizuje ředitel ČUN. V obou případech do 30 dní od jejího doručení. V případě anonymní stížnosti je stanovisko po dobu 30 dnů zveřejněno na nástěnce v ČUN.

V případě, že uživatel není s vyjádřením spokojen, může se odvolat k řediteli ČUN. V případě, že ani poté nebude s vyřízením stížnosti spokojen, může se odvolat k vyšším instancím: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ombudsman ČR, popř. soud.