TS Praha a Středočeský kraj

TLUMOČNICKÁ SLUŽBA JAKO SOCIÁLNÍ SLUŽBA

Poslání služby
Posláním tlumočnické služby je zajistit rovné příležitosti pro neslyšící, díky kterým komunikují bez bariér v běžných životních situacích, což je činí samostatnými, zodpovědnými a především rovnocennými partnery v kontaktu s většinovou slyšící společností.

Cíle služby
1. Poskytovat tlumočení – zprostředkovávat plnohodnotnou komunikaci mezi slyšícími a neslyšícími lidmi.
2. Vyrovnávat kulturní odlišnosti formou osvětových činností mezi slyšícími a neslyšícími lidmi a zajistit tak přirozené zapojení neslyšících do majoritní společnosti slyšících.
3. Poskytovat základní sociální poradenství.

Cílová skupina:
Tlumočnická služba je určena osobám se sluchovým postižením bez omezení věku, kteří při komunikace se svým okolím preferují český znakový jazyk nebo znakovanou češtinu.

Typy tlumočení, které zajišťujeme:
Ambulantní forma tlumočení – tlumočení probíhá v kanceláři organizace ČUN, Dlouhá 37, Praha 1. Jedná se o tlumočení telefonních hovorů, překlady česky psaných textů a formulářů, sepsání písemností do českého jazyka apod. Zajišťujeme také tlumočení na vzdělávacích a osvětových přednáškách, které jsou pravidelně pořádány organizací ČUN.
Terénní forma tlumočení – v případě individuálního tlumočení se jedná o tlumočení v místě, které určí klient. Nejčastěji jde o tlumočení u lékaře, na úřadě, v zaměstnání apod. Zajišťujeme také tlumočení exkurzí a přednášek mimo prostory organizace.

Platba za tlumočení
ČUN ve většině případů poskytuje tlumočení do českého znakového jazyka zdarma, jako sociální službu, pokud objednávka naplňuje podmínky zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Pokud se nejedná o sociální službu, je služba poskytnuta jako služba fakultativní a uživatel je požádán o účast na úhradě tlumočení. Dle možností se ČUN snaží objednávku zajistit z jiných projektů mimo sociální službu. O tom, zda daná objednávka spadá do sociální služby nebo ne, rozhoduje vždy vedoucí tlumočnické služby, který vše posuzuje na základě standardů dané sociální služby.

Kontakty:
Adresa: Česká unie neslyšících, z.ú., Dlouhá 37, Praha 1
E- mail: tlumocnici@cun.cz
Sms/tel.: 774 030 771

Odkaz na další stránky:

TLUMOČNICKÁ SLUŽBA JAKO FAKULTATIVNÍ

Pokud daná objednávka nenaplňuje podmínky zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a nelze ji považovat za základní činnost registrované sociální služby, budeme muset požádat právnickou či fyzickou osobu o účast na uhrazení nákladů spojených s poskytnutím služby. Případně se pokusíme objednávku zajistit z jiných projektů mimo sociální službu. O tom, zda daná objednávka spadá do sociální služby nebo ne, rozhoduje vždy vedoucí, který vše posuzuje na základě standardů dané sociální služby.