TS Praha a Středočeský kraj

TLUMOČNICKÁ SLUŽBA JAKO SOCIÁLNÍ SLUŽBA

Poslání služby

Posláním Tlumočnické služby je umožnit neslyšícím osobám komunikovat bez bariér v běžných životních situacích, a tak napomáhat k jejich samostatnosti a zodpovědnosti, aby mohli být rovnocennými partnery v kontaktu s většinovou slyšící společností.

Cíle služby

1) Člověk se sluchovým postižením, který porozuměl mluvenému projevu v jeho přirozeném jazyce při návštěvě lékaře, při jednání na úřadě, v zaměstnání, v bance, při vzdělávání, při vyřizování telefonického hovoru a mohl tak vyjednat svoje osobní záležitosti.

2) Člověk se sluchovým postižením, který porozuměl psanému textu v úředním dokumentu, v dopise, v e-mailu, na webových stránkách nebo jinému písemnému materiálu a mohl tak vyřídit svoje osobní záležitosti.

Cílová skupina:

Tlumočnická služba je určena osobám se sluchovým postižením bez omezení věku, které při komunikaci se svým okolím preferují český znakový jazyk nebo znakovanou češtinu, plně nerozumí mluvenému projevu nebo psanému textu a potřebují v této oblasti podporu.

Tlumočnická služba ČUN (Praha a Středočeský kraj) je poskytována na území hlavního města Prahy a ve Středočeském.

Typy tlumočení, které zajišťujeme:

1) tlumočení individuální – tlumočení pro jednoho uživatele.

2) tlumočení skupinové – pro více uživatelů.

Oba tyto způsoby tlumočení mohou být poskytovány ve formě ambulantní i terénní.

  1. a) ambulantní forma tlumočení- tlumočení probíhá v kanceláři organizace ČUN. V případě individuálního tlumočení se jedná o tlumočení zejména telefonních hovorů, překlad česky psaných textů a formulářů, případně sepsání písemností do českého jazyka. Skupinové tlumočení je zajišťováno na vzdělávacích a osvětových přednáškách v prostorech organizace ČUN.

b) terénní forma tlumočení – v případě individuálního tlumočení se jedná o tlumočení v místě podle uživatelovy        potřeby. Nejčastěji se jedná o tlumočení u lékaře, na úřadě, v zaměstnání apod. V případě skupinového tlumočení je zajišťováno tlumočení exkurzí a přednášek mimo prostory organizace.

Zásady

  • Respekt ke komunikačnímu kódu uživatele v rámci tlumočení se tlumočník přizpůsobuje komunikačním preferencím neslyšícího uživatele

 (Tlumočník je schopen rozpoznat, zda uživatel TS komunikuje pomocí znakového jazyka, znakované češtiny, event. jiným komunikačním způsobem a přizpůsobí se mu. Tlumočník nehodnotí projev uživatele TS. Tlumočení probíhá v takovém jazykovém a komunikačním systému, který je pro uživatele TS plně srozumitelný a jasný.)

  • Individuální přístup

(K uživatelům TS je přistupováno individuálně a je přihlíženo k jejich aktuálním potřebám a komunikačním preferencím, k jejich zájmům, tempu a možnostem.)

  • Partnerský přístup

(Uživatelé TS jsou pro nás vždy rovnocennými partnery, jejich práva, zájmy a vůli respektujeme a zároveň je podporujeme při jejich prosazování).

Úhrada
ČUN ve většině případů poskytuje tlumočení do českého znakového jazyka zdarma, jako sociální službu, pokud objednávka naplňuje podmínky zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Pokud se nejedná o sociální službu, je služba poskytnuta jako služba fakultativní a uživatel je požádán o účast na úhradě tlumočení. Dle možností se ČUN snaží objednávku zajistit z jiných projektů mimo sociální službu. O tom, zda daná objednávka spadá do sociální služby nebo ne, rozhoduje vždy vedoucí tlumočnické služby, který vše posuzuje na základě standardů dané sociální služby.

Kontakty:

Adresa: Česká unie neslyšících, z.ú., Dlouhá 37, Praha 1
E – mail: tlumocnici@cun.cz

SMS/TEL.: 774 030 771

WhatsApp on-line objednávky: 773 392 003

Odkaz na další stránky:

TLUMOČNICKÁ SLUŽBA JAKO NESPADAJICI DO OKRUHU ZAKONA O SOC. SLUŽBÁCH

Pokud daná objednávka nenaplňuje podmínky zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a nelze ji považovat za základní činnost registrované sociální služby, budeme muset požádat právnickou či fyzickou osobu o účast na uhrazení nákladů spojených s poskytnutím služby. Případně se pokusíme objednávku zajistit z jiných projektů mimo sociální službu. O tom, zda daná objednávka spadá do sociální služby nebo ne, rozhoduje vždy vedoucí, který vše posuzuje na základě standardů dané sociální služby.