Pravidla poskytování služby CZSP

Vstup zájemce do služby:
 • Zájemce kontaktuje Centrum zprostředkování simultánního přepisu (dále jen CZSP) prostřednictvím SMS, emailu, telefonicky nebo osobně, aby podal žádost o zajištění simultánního přepisu pro osobu se sluchovým postižením (dále jen Přepis)

Předtím, než se spojí s CZSP, připraví si odpovědi na tyto otázky:

 • Víte, jak služba probíhá?
 • Objednáváte si službu jako zájemce nebo jako uživatel služby? (vysvětlení: uživateli služby může být služba poskytnuta jako základní činnost sociální služby, zájemci může být poskytnuta pouze jako fakultativní služba)
 • Jste ochoten odpovědět na otázky související s nepříznivou sociální situací, kvůli níž potřebujete Přepis?

Ty, kteří chtějí být uživateli sociální služby, upozorňujeme, že služba je poskytovaná podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., v platném znění. Poskytuje se podle přesně vymezených podmínek, tzn., že uživatel z důvodu své vady či poruchy sluchu není schopen řešit svou životní situaci tak, aby řešení podporovalo sociální začlenění. Tím se míní možnost plně se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný.
Obvykle si budoucí uživatel připraví následující odpovědi na otázky:

 • Co se stalo, že jste nepoužil své obvyklé cesty komunikace, že se nedomlouváte jako jindy, ale potřebujete Přepis?
 • Jak se změní Vaše sociální situace, když Vám službu poskytneme, v čem konkrétně Vám Přepis pomáhá obecně, v čem je příhodnější než jiná podpora komunikace?
 • Co je Váš osobní cíl při Přepisu, čeho konkrétně chcete dosáhnout pomocí tohoto Přepisu?

Pokud jsou naplněny všechny podmínky dle zákona č. 108/2006 Sb., je s klientem uzavřena smlouva o poskytování sociální služby CZSP a klient se stává uživatelem služby.

Zájemce o službu:

Pokud se zájemce nemůže stát uživatelem služby dle registračních podmínek zákona o sociálních službách, je klientovi (zpravidla právnická osoba, fyzická osoba nemající sluchové postižení) daná služba zajištěna jako fakultativní.

 • Zájemce zadává žádosti o zajištění přepisu, z kapacitních důvodů je třeba podat nejpozději 72 hodin před započetím Přepisu, přičemž se doporučuje z garančních důvodů třítýdenní předstih (jen tehdy lze zajistit, že budou splněny zájemcovy individuální požadavky).
 • Jedná-li se o účel, který není možné uhradit z dotace na sociální služby nebo aktivit doplňujících sociální služby, uvědomí pracovník CZSP zájemce a vysvětlí mu proč. Dojednává pak se zájemcem možnosti úhrady z jiných zdrojů, přičemž vyzve zájemce, aby se pokusil s organizátorem akce či institucí dojednat uhrazení služby, případně následně pracovník CZSP požádá zájemce o kontakt na organizátora akce či instituci a pokusí se s ním dojednat uhrazení služby sám. Podobně se dané ustanovení použije v případě uživatele, kde lze nepříznivou situaci řešit spolufinancováním ve spolupráci s pořadatelem akce.

Zájemce a uživatel mají povinnost nahlásit poskytovateli sociální služby veškeré skutečnosti, kdy není služba poskytována ve formě základní činnosti dle zákona č. 108/2006 Sb. předem, aby poskytovatel mohl včas na danou situaci reagovat.

Uživatel služby:
 • Zadává žádosti o zajištění přepisu, z kapacitních důvodů je třeba podat nejpozději 72 hodin před započetím Přepisu, přičemž se doporučuje z garančních důvodů třítýdenní předstih (jen tehdy lze zajistit, že budou splněny uživatelovy individuální požadavky).
 • Pracovník CZSP dohodne s uživatelem všechny potřebné záležitosti: datum, čas, místo přepisu, účel a typ zajišťovaného přepisu, dohodne přesný čas a místo srazu, zeptá se, zda má další požadavky.
 • Uživateli bude na základě vzájemné dohody zajištěn jeden z těchto typů simultánního přepisu:
  • simultánní přepis s přepisovatelem na místě
  • on-line simultánní přepis s přepisovatelem prostřednictvím internetu či jiné komunikační architektury (obvykle nutná technická asistence)
  • on-line simultánní přepis s automatickým rozpoznávacím softwarem prostřednictvím internetu
  • chodící přepisovatel
 • Dalšími doplňkovými službami mohou být:
  • zajištění přepisu technickým asistentem (zajištění specifických technických záležitostí)
  • zapůjčení technických zařízení pro zajištění přepisu
 • Způsob, jakým jsou uživatelé zapojeni do rozhodování o využití služby:
 • Uživatel už při objednávce určuje dle svého rozhodnutí zásadní parametry služby
 • Před zahájením (nebo i v průběhu) samotného Přepisu se uživatel domlouvá s přepisovatelem na vlastním průběhu služby.
 • Opakovaným využíváním služby dává uživatel najevo spokojenost se službou.
 • Uživatelé mohou předkládat vedoucímu CZSP návrhy na zlepšení či úpravy služby.
 • CZSP se snaží vyhovět přání uživatelů.
Stížnosti a způsob jejich vyřizování:
 • každý uživatel má právo na podání stížnosti,
 • stížnost se podává v podobě SMS vedoucímu CZSP, v elektronické podobě na stránkách www.cun.cz, písemnou stížností poštou vedoucímu CZSP na adresu CZSP ČUN,
 • stížnosti vyřizuje ve správní lhůtě vedoucí CZSP, v případě podání stížnosti na vedoucího CZSP ředitel ČUN,
 • stížnost může být anonymní, musí mít ale zpáteční adresu, kam odpověď zaslat.
Ukončení poskytování služby uživateli:
 • Vzhledem k tomu, že každá osoba s těžkým sluchovým postižením potřebuje využívat služby, se Přepis ihned neukončuje, ale v případě, že uživatel opakovaně nerespektuje napomenutí pracovníky CZSP, je mu na určitou dobu služba pozastavena, vypovězením smlouvy.
 • Služba neproběhne, není-li možné uskutečnit některý z typů Přepisu kvůli technickým problémům, jež nešlo předvídat (především služeb zahrnujících on-line technologii) či nepředvídatelnými okolnostmi.
Spoluúčast uživatele a zájemce na službě:
 • Uživatelům jsou sice služby poskytovány bezplatně, ale uživatel má na poskytnutí této služby svůj podíl svou součinností, a to tím, že se v maximální možné míře podílí na vytvoření podmínek pro její vykonání. Zájemci, kteří nemohou být uživateli služby, se podílejí na službě dle ceníku fakultativní činnosti nebo dle jiných dohod s poskytovatelem.