Členství ČUN

Členství České unie neslyšících, z.ú. v českých organizacích

ČRSS – Česká rada sociálních služeb
Česká rada sociálních služeb vznikla 2.5.1990 pod původním názvem Československá rada pro humanitární spolupráci (mezitím jako Česká rada humanitárních organizací) jako společenství, jehož cílem bylo zmírnit lidské utrpení realizací nejrůznějších humanitárních projektů v duchu humanitních ideálů, na jejichž základě vznikla Československá republika. V průběhu dalších patnácti let se postupně přetvořila v koalici nestátních poskytovatelů sociálních a zdravotně sociálních služeb sociálně znevýhodněným skupinám občanů.

APSS ČR – Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky
Asociace poskytovatelů sociálních služeb je profesní organizací sdružující poskytovatele sociálních služeb v ČR. Hájí zájmy svých členů a zprostředkovává šíření vědeckých a výzkumných poznatků do činnosti poskytovatelů sociálních služeb včetně vývoje studijních, dokumentačních, informačních, vzdělávacích a expertních činností.

 

Česká unie neslyšících, z.ú., je ústav, nemá tedy členy. Pokud máte zájem stát se členem, pak Vám můžeme nabídnout členství v některých z pobočných spolků Českomoravské unie neslyšících z.s. Více informací najdete zde: http://www.cmun.cz

Prostřednictvím Českomoravské unie neslyšících z.s., je zajišťováno ještě členství v:

ASNEP –  Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel
Základním posláním ASNEP je umožňovat zástupcům subjektů pracujících ve prospěch sluchově postižených lidí nebo jejich rodičů, aby se pravidelně setkávali. Organizace zastupující občany různých sluchových vad a tedy i různých zájmů tak mají možnost navrhovat a připomínkovat předpisy, které mají ovlivnit život sluchově postižených občanů.
ASNEP je organizace zastupující občany různých sluchových vad a tedy i různých zájmů. Členské organizace mají možnost prostřednictvím ASNEP navrhovat a připomínkovat předpisy, které mají ovlivnit život sluchově postižených občanů.

NRZP ČR – Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
NRZP ČR vznikla na ustavujícím shromáždění zástupců organizací zdravotně postižených dne 27. 6. 2000. Důvodem vzniku byla snaha o nalezení co nejefektivnějšího způsobu spolupráce organizací zdravotně postižených v rámci ČR. NRZP ČR je dnes uznávaným iniciativním a koordinačním orgánem pro obhajobu, prosazování a naplňování práv a zájmů zdravotně postižených. Vzhledem k tomu, že spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy v ČR a mezinárodními organizacemi a institucemi, je NRZP ČR nyní největším a nejreprezentativnějším zástupcem organizací osob se zdravotním postižením v ČR.

IFHOHYP – International Federation Hard of Hearing Young People
IFHOHYP je mezinárodní nevládní federace národních a regionálních mládežnických organizací, které se věnují sluchově postiženým mladým lidem na celém světě, a je nezávislá na pohlaví, rase, náboženství, národnosti a politice. Její největší prioritou je zlepšení kvality života nedoslýchavé mládeže na celém světě a prosazování rovných práv pro sluchově postižené mladé lidi na všech úrovních společnosti. IFHOHYP se specializuje na setkávání a na neustále měnící se potřeby sluchově postižených mladých lidí. Snaží se o zvýšení zájmu o problematiku zdravotního postižení na národní i mezinárodní úrovni prostřednictvím aktivit pro nedoslýchavé mladé lidí ve věku 18 až 35 let.

EFHOH – European Federation Hard of Hearing
Evropská federace nedoslýchavých lidí představuje pevnou skupinu osob se sluchovým postižením na evropské úrovni v souvislosti s dialogem s Evropskou unií, členy Evropského parlamentu a dalších evropských orgánů. Cílem je Evropa, kde nedoslýchaví lidé mohou žít bez bariér a mají možnost podílet se na všech úrovních ve společnosti. EFHOH realizuje tuto vizi prostřednictvím svých kontaktů a kampaní jednotlivých EFHOH členů a partnerů.

IFHOH –  International Federation Hard of Hearing
Mezinárodní federace nedoslýchavých (IFHOH) je mezinárodní nevládní organizace, zastupující zájmy více než 300 milionů nedoslýchavých lidí po celém světě. IFHOH je registrována jako charitativní organizace na Vereinsregister Amtsgericht Hamburg, Německu (č. 69 VR 10 527) a je také mezinárodní nevládní organizací mající zvláštní poradní status u OSN v Hospodářské a sociální radě (ECOSOC). Také úzce spolupracuje se Světovou zdravotnickou organizací WHO, která souhlasila s dvouročním společným pracovním programem pro rozvojové země s cílem pracovat na problematice slepoty a hluchoty v sekci této organizace.

WFD – World Federation of the Deaf
Světová federace neslyšících je jednou z nejstarších mezinárodních organizací osob se zdravotním postižením na světě. Vzhledem k tomu, že neslyšící lidé na celém světě čelí překážkám v přístupnosti, rovném zacházení s lidskými právy a účasti na rozhodovacích rozhodnutích, které se jich týkají, byla WFD založena 23. září 1951 v Římě v Itálii.
Na prvním Světovém kongresu byli přítomni pouze delegáti z 25 národních sdružení neslyšících. Dnes naši řádní členové představují 135 zemí na pěti kontinentech. WFD spolupracuje s Organizací spojených národů a jejími agenturami od konce padesátých let minulého století. Nedávno se WFD zasadila o rozvoj Úmluvy Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením (CRPD), která byla přijata Valným shromážděním OSN v roce 2006 a vstoupila v platnost v roce 2008. WFD zůstává aktivní v provádění, sledování a podpoře ratifikace členskými státy.

EUDY –  European Union of the Deaf Young
(Do roku 31.12.2009. Od roku 2010 zastupuje organizace Czech Deaf Youth, z.s.)
EUDY je organizace pro mladé neslyšící lidi v rámci EU a Evropy ve věku 18–30 let. Organizace funguje jako nezisková a na základě dobrovolné práce mladých lidí neslyšících. EUDY řídí její rada.Představenstvo má pět členů, kteří jsou voleni na Valném shromáždění EUDY. Nejvýznamnější aktivitou je EUDY bienále Eurocamp. Odpovědnost za pořádání tábora je na národní organizaci, která chce uspořádat tábor. Vizí EUDY je dosáhnout pan-evropského společenství neslyšící mládeže bez hranic. To znamená více studentských výměn, dalších pan-evropských aktivit jako je vytváření evropského povědomí o mládeži neslyšících v Evropě. EUDY chce zlepšit spolupráci a společenský život mezi evropskou mládeží neslyšících.