Nabídka simultánního přepisu

Informace o poskytování CZSP ČUN (Centra zprostředkování simultánního přepisu) a nabídka služby pro rok 2018

Vedoucí CZSP ČUN (dále jen “služby simultánního přepisu”) stanovuje nabídku poskytování sociální
služby na základě kontroly a hodnocení předchozí nabídky a upravuje po půl roce danou službu v
souladu s definovaným posláním, cíli a zásadami sociální služby a osobními cíli jednotlivých osob. Na
základě vyhodnocených výsledků stanovuje dlouhodobou nabídku základních činností služby
simultánního přepisu pro další měsíce:

Nabídka pro jednotlivé základní činnosti služby simultánního přepisu pro rok 2018:

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

1. tlumočení pomocí jiných systémů
nabídka:
● zajištění simultánního přepisu na místě s přepisovatelem,
● zajištění simultánního přepisu s přepisovatelem na dálku pomocí online aplikace eScribeDroid,
● zajištění simultánního přepisu pomocí technologie Text on Top,
● zajištění automatického simultánního přepisu pomocí online aplikace eScribeDroid,
● zajištění simultánního přepisu s chodícím přepisovatelem,
● zajištění simultánního přepisu pomoci aplikace Polygraf.
● přednášky, výlety a exkurze zajištěné externími pracovníky mimo sociální službu (Např.: Zdravotní a
cestopisné přednášky) na kterých bude našimi pracovníky přímé práce zajištěn simultánní přepis – úkon
nezahrnuje náklady spojené s dopravou, vstupným a pronájmy (kromě pronájmu v místě ambulantní
činnosti).
● audiopřepis proběhlé akce, kde nebylo možné zajistit simultánní přepis.
2. tlumočení pomocí Lormovy dotekové abecedy, popřípadě znakování ruku v ruce, nebo obdobných metod pro
osoby s kombinovaným zrakovým a sluchovým postižením,
· tento úkon není v rámci této služby zajišťován

b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
1. pomoc vedoucí k uplatnění práva
● pomoc při obhajobě práva na simultánní přepis.
2. pomoc při vyřízení běžné záležitosti
nabídka:
● telefonické vyřízení potřeb klienta (pouze v rámci ambulantní služby),
● obstarání veškerých záležitostí směřující k zajištění přepisu (vyjednání s organizátorem akce, jednání zda by
organizátor nebyl ochoten se na zajištění podílet, zařízení vhodného místa pro přepisovatele a klienta,
zjišťování informací o místě).

c) základní sociální poradenství (součást všech sociálních služeb ze zákona)
1. poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby,
2. poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o jiných formách pomoci, například
o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče,
3. poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, a
o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na
sociální službě,
4. poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu.

Kapacita – 400 klientů