Kodex tlumočníků českého znakového jazyka

1. Tlumočník je osoba, která v rámci své profese převádí za úplatu smysl sdělení z výchozího jazyka do jazyka cílového. Je prostředníkem mezi dvěma osobami, které by se bez něj nedorozuměly. Tlumočník se nesnaží být aktivním účastníkem komunikace.

2. Tlumočník přijímá zásadně jen takové závazky, které odpovídají jeho schopnostem a kvalifikaci. Tlumočník je povinen se na tlumočení řádně a včas připravit. Nese plnou zodpovědnost za kvalitu své práce.

3. Tlumočník přizpůsobuje své chování a oděv situaci, v jejímž rámci tlumočí.

4. Tlumočník je vázán mlčenlivostí, která se týká všeho, co se dozví během tlumočení a přípravy na ně, včetně identity svých klientů.

5. Tlumočník nezaujímá k tlumočené situaci ani ke klientům osobní postoje a nehodnotí je.

6. Tlumočník neodmítne klienta pro jeho národnost, rasu, pohlaví, věk, náboženské vyznání, politickou příslušnost, sociální postavení, sexuální orientaci, rozumovou úroveň, pověst a smýšlení.

7. Tlumočník má právo odmítnout výkon své profese z důvodu pro něj nevhodných pracovních podmínek nebo v případě, že by nedokázal být neutrální vůči tlumočenému sdělení, a mohl tak poškodit některou ze zúčastněných osob včetně sebe.

8. Tlumočník má právo odmítnout výkon své profese v případech, že má podezření na aktivity, které jsou v konfliktu se zákonem nebo porušují lidská práva.

9. Tlumočník sleduje vývoj své profese u nás i ve světě, vzdělává se a soustavně zvyšuje svou profesionální úroveň.

10. Tlumočník spolupracuje s ostatními kolegy při prosazování a obhajobě společných profesních zájmů.

11. Tlumočník dbá na to, aby nepoškodil svým jednáním dobré jméno svého kolegy, organizace  ČUN nebo tlumočnické profese.

12. Tlumočník zná Etický kodex a dodržuje ho.

Tento Etický kodex byl upraven z původního etického kodexu České unie neslyšících a České komory tlumočníků znakového jazyka a drobně upraven. Zdroj : https://www.cktzj.com/o-komore/eticky-kodex/

Kodex tlumočníků českého znakového jazyka (stará verze) (platný od 25. února 1997 do 31. 12. 2023)

  • Tlumočník provádí přesný a věrný překlad obsahu sdělení mezi účastníky komunikace formou jasnou a srozumitelnou neslyšícímu účastníkovi komunikace. Nesmí nic přidávat, ubírat, ani jinak upravovat sdělení. Není aktivním účastníkem komunikace.
  • Tlumočník nikdy neodmítne klienta z důvodu pohlaví, sexuální orientace, rasového nebo etnického původu, národnosti, státního občanství, sociálního původu, rodu, jazyka, zdravotního stavu, věku, náboženství či víry, majetku, manželského a rodinného stavu nebo povinností k rodině, politického nebo jiného smýšlení, členství a činnosti v politických stranách, nebo politických hnutích, v odborových organizacích nebo organizacích zaměstnavatelů.
  • Tlumočník nikdy nepřijme tlumočení, na které nemá kvalifikaci nebo schopnosti. Nese plnou odpovědnost za kvalitu své práce. Na tlumočení se vždy pečlivě a svědomitě připravuje. Svůj vzhled a vystupování přizpůsobuje situaci a prostředí, v němž tlumočí.
  • Tlumočník má právo odmítnout takové tlumočení, ke kterému nemá vytvořeny vyhovující pracovní podmínky.
  • Tlumočník má právo odmítnout takové tlumočení, u nějž není schopen zajistit svou nestrannost a neutralitu, a poškodil by tak klienta, svou osobu nebo profesi.
  • Tlumočník následuje komunikační systém zvolený klientem.
  • Tlumočník je povinen zachovávat naprostou mlčenlivost o osobních údajích a neveřejných informacích, s nimiž se seznámí při výkonu své profese. Žádnou důvěrnou informaci nezneužije nebo nevyužije ve svůj prospěch.
  • Tlumočník neustále zvyšuje svou profesní úroveň.
  • Tlumočník ctí svou profesi, je solidární vůči ostatním tlumočníkům znakového jazyka a usiluje o spolupráci s nimi při prosazování a obhajobě společných profesních zájmů.
  • Tlumočník zná etický kodex a dodržuje ho.

 

Závěrečná ustanovení

1.Tento Kodex je závazný pro všechny tlumočníky ČUN.

2.Tento Kodex nabývá účinnosti dnem podpisu.

 

V Praze dne 25. února 1997

Vladimír Buberle v.r.

prezident České unie neslyšících