Kodex tlumočníků českého znakového jazyka

  • Tlumočník provádí přesný a věrný překlad obsahu sdělení mezi účastníky komunikace formou jasnou a srozumitelnou neslyšícímu účastníkovi komunikace. Nesmí nic přidávat, ubírat, ani jinak upravovat sdělení. Není aktivním účastníkem komunikace.
  • Tlumočník nikdy neodmítne klienta z důvodu pohlaví, sexuální orientace, rasového nebo etnického původu, národnosti, státního občanství, sociálního původu, rodu, jazyka, zdravotního stavu, věku, náboženství či víry, majetku, manželského a rodinného stavu nebo povinností k rodině, politického nebo jiného smýšlení, členství a činnosti v politických stranách, nebo politických hnutích, v odborových organizacích nebo organizacích zaměstnavatelů.
  • Tlumočník nikdy nepřijme tlumočení, na které nemá kvalifikaci nebo schopnosti. Nese plnou odpovědnost za kvalitu své práce. Na tlumočení se vždy pečlivě a svědomitě připravuje. Svůj vzhled a vystupování přizpůsobuje situaci a prostředí, v němž tlumočí.
  • Tlumočník má právo odmítnout takové tlumočení, ke kterému nemá vytvořeny vyhovující pracovní podmínky.
  • Tlumočník má právo odmítnout takové tlumočení, u nějž není schopen zajistit svou nestrannost a neutralitu, a poškodil by tak klienta, svou osobu nebo profesi.
  • Tlumočník následuje komunikační systém zvolený klientem.
  • Tlumočník je povinen zachovávat naprostou mlčenlivost o osobních údajích a neveřejných informacích, s nimiž se seznámí při výkonu své profese. Žádnou důvěrnou informaci nezneužije nebo nevyužije ve svůj prospěch.
  • Tlumočník neustále zvyšuje svou profesní úroveň.
  • Tlumočník ctí svou profesi, je solidární vůči ostatním tlumočníkům znakového jazyka a usiluje o spolupráci s nimi při prosazování a obhajobě společných profesních zájmů.
  • Tlumočník zná etický kodex a dodržuje ho.

 

Závěrečná ustanovení

1.Tento Kodex je závazný pro všechny tlumočníky ČUN.

2.Tento Kodex nabývá účinnosti dnem podpisu.

 

V Praze dne 25. února 1997

Vladimír Buberle v.r.

prezident České unie neslyšících