Kodex dobrovolníků

Dobrovolníkem je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí. Dobrovolníkem se může stát v podstatě kdokoliv, protože každý z nás umí něco, co může nabídnout druhým. Důvodů, proč se lidé stávají dobrovolníky, je velké množství. Dobrovolná činnost jim může přinést pocit užitečnosti, nové zkušenosti, kontakty, nové dovednosti a mnoho dalšího. V každém případě je důležité, aby činnost dobrovolníka probíhala pod záštitou organizace, která poskytne dobrovolníkovi potřebné zázemí. Od 1.1.2003 platí zákon č. 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě ve znění pozdějších předpisů. Ten upravuje pouze podmínky pro státem podporované dobrovolnictví, nikoliv podmínky dobrovolné činnosti obecně. Z toho vyplývá, že neexistuje povinnost dobrovolníků či organizací naplňovat podmínky tohoto zákona, pokud nestojí o podporu státu v této oblasti.

 

POKUD SE ROZHODNETE STÁT SE DOBROVOLNÍKEM, ZKUSTE SI ODPOVĚDĚT NA NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY:
• Proč se chci stát dobrovolníkem a co od této činnosti očekávám?
• Kolik času mohu dobrovolné činnosti věnovat?
• Chci se účastnit dlouhodobých, krátkodobých nebo jednorázových činností?
• Mám nějaké speciální dovednosti, schopnosti nebo zkušenosti, které bych při své dobrovolné pomoci mohl/a využít?
• Jaká oblast dobrovolnické činnosti mě zajímá (například práce s dětmi, seniory, manuální práce, administrativní výpomoc atd.).
Odpovědi na tyto otázky by Vám měly ulehčit rozhodování kde a komu chcete jako dobrovolník pomoci.

 

PRÁVA DOBROVOLNÍKA A MOŽNÁ NABÍDKA ORGANIZACE, KTERÉ BUDE POMÁHAT
• Právo dostat úplné informace o poslání a činnosti organizace, ve které chce dobrovolník pomoci.
• Právo dostat úplné informace o činnosti, kterou by měl dobrovolník vykonávat, včetně její obsahové a časové náplně.
• Právo na činnost, která bude naplňovat očekávání dobrovolníka.
• Kontakt a spolupráce s koordinátorem dobrovolníků nebo jinou osobou, která je pověřena kontaktem s dobrovolníky v dané organizaci.
• Kontakt a spolupráce s osobou, která dobrovolníkovi činnost zadává a zpět ji od něj přijímá.
• Právo na zaškolení, výcvik, trénink.
• Právo na supervizi (setkání, kdy dobrovolník může sdělit své pocity, zkušenosti, problémy i úspěchy) – individuálně či ve skupině společně s jinými dobrovolníky působícími v organizaci.
• Právo říci „ne“, pokud činnost nebude vyhovovat zájmům a schopnostem dobrovolníka.
• Právo vědět, zda vykonaná činnost byla efektivní – možnost účastnit se hodnotícího procesu.
• Právo být za dobře vykonanou činnost morálně ohodnocen.
• Právo být pro výkon dobrovolné činnosti pojištěn pro případ odpovědnosti za škody. V případě neuspokojivé spolupráce právo opětně kontaktovat dobrovolnické centrum se žádostí o nabídku dalších dobrovolných aktivit.

 

POVINNOSTI DOBROVOLNÍKA
• splnit úkoly, ke kterým se zavázal,
• být spolehlivý,
• nezneužívat projevené důvěry,
• požádat o pomoc, kterou při své činnosti potřebuje,
• znát a brát na vědomí své limity (časové, zdravotní atd.),
• být „týmovým hráčem“,
• ztotožňovat se s posláním organizace, pro kterou činnost vykonává a dle toho ji navenek prezentovat.

 

Závěrečná ustanovení
1.Tento Kodex je závazný pro všechny dobrovolníky ČUN.
2.Tento Kodex nabývá účinnosti dnem podpisu.

V Praze dne 2 . ledna 2012

Ing. Martin Novák v.r.
prezident České unie neslyšících

Dokument „Kodex dobrovolníka, jeho práva a povinnosti“ převzat se svolením autora. Citováno dle TOŠNER, Jiří. Dokumentace dobrovolnických center a programů : Studijní materiály pro kurzy koordinátorů dobrovolníků [online]. 1. Praha : Hestia, 2010 [cit. 2010–10–18].