Ochrana osobních údajů

Informace pro fyzické osoby o zpracování osobních údajů

dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR – Nařízení Evropského parlamentu a Rady/EU/2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů)

 

Česká unie neslyšících, z.ú. podává následující informace o zpracování osobních údajů:

A) SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je Česká unie neslyšících, z.ú. se sídlem Dlouhá 37, 110 00 Praha 1 (dále jen „správce osobních údajů“)

 

B) POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je kmenový zaměstnanec ústředí ČUN se sídlem Dlouhá 37, 110 00 Praha 1, e-mail: ustredi@cun.cz. Informace o osobě pověřence pro ochranu osobních údajů jsou dostupné u správce osobních údajů.

 

C) PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

a) Ustanovení par. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
b) Ustanovení par. 10 odst. 1 písm. a) a navazujícího par. 8 odst. 2 písm. n) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
c) Zákon o soc. službách č. 108/2006 Sb. ve znění jeho novel
d) Nařízení Českého statistického úřadu, MŠMT, MPSV, krajů, měst a obcí dle dotačních podmínek a povinných kontrol

 

D) ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Správce osobních údajů bude zpracovávat osobní údaje fyzické osoby pro účely plnění svých zákonných povinností.

 

E) ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ

Osobní údaje a rodné číslo fyzické osoby bude v případě odměn zpracováváno v elektronické podobě v aplikaci PAMICA (mzdový systém), POHODA (účetní systém) a programů přizpůsobených pro povinnou evidenci pro vedení údajů o sociální službě, údajů za účelem školení fyzických osob, údajů za účelem evidence předplatného časopisu UNIE a jednorázových akcí, kde je zákonná povinnost.

 

F) DALŠÍ PŘÍJEMCI
a. Příslušná zdravotní pojišťovna, u které je fyzická osoba pojištěna
b. Okresní správa sociálního zabezpečení
c. Správce osobních údajů dle ustanovení par. 27. odst. 2 zákona č. 592/1992., o pojistném na zdravotní pojištění v platném znění, jako státní orgán, který z úřdní povinnosti anebo vzhledem k předmětu své činnosti vede evidenci osob, je povinen na výzvu správe centrálního registru pojištěnců a ve lhůtách tímto správcem stanovených sdělovat správci údaje potřebné pro vedení centrálního registru pojištěnců. Tyto údaje se poskytují bezplatně. Správcem centrálního registru pojištěnců je Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, která vede registr všech pojištěnců veřejného zdravotního pojištění a spravuje jej.

 

G) ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou zpracovny pouze zaměstnanci správce osobních údajů a současně budou v souladu se zákonem poskytnuty příslušné zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálních zabezpečení.

 

H) JINÉ ÚČELY ZPRACOVÁNÍ

Poskytnuté osobní údaje nebudou požity pro jiné účely zpracování.

 

I) DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce osobních údajů uchovává osobní údaje po dobu, kterou mu ukládají zákonné předpisy zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Pokud není dohodnuto jinak, skartují se písemnosti v listinné podobě ve lhůtách stanovených skartačním řádem. Osobní údaje v elektronické podobě se řídí směrnicí danou pro Českou unii neslyšících,z.ú.

J) PRÁVA FYZICKÉ OSOBY JAKO SUBJEKTU ÚDAJŮ

a) právo na přístup k osobním údajům – fyzická osoba má právo na přístup k osobním údajům, které se ho týkají, správce osobních údajů je povinen poskytnout kopii zpracovávaných osobních údajů,
b) právo na opravu a doplnění osobních údajů – fyzická osoba má právo na to, aby správce osobních údajů bez zbytečného odkladu opravil nebo doplnil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají,
c) právo na výmaz – fyzická osoba má právo na to, aby správce osobních údajů bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají, pokud:

  • osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovány
  • osobní údaje byly zpracovány protiprávně
  • uchování osobních údajů nepředepisují další relevantní zákonné předpisy
  • nejedná se o veřejný zájem v oblasti veřejného zdraví, archivace, vědeckého či historického výzkumu, statistiky
  • fyzická osoba vznese námitky proti zpracování
  • fyzická osoba odvolá souhlas ke zpracování osobních údajů (nevztahuje se na osobní údaje, které má správce osobních údajů povinnost dále uchovávat ze zákona)
  • nejedná se o výkon nebo obhajobu nároků

d) právo na přenositelnost osobních údajů – fyzická osoba má právo získat osobní údaje, které se hot ýkají, ve strukturovaném běžně používaném a strojově čitelném forátu, a právo předat tyto údaje jinému správci osobních údajů,
e) právo na omezení zpracování – fyzická osoba má právo na to, aby správce osobních údajů v odůvodněných případech omezil zpracování osobních údajů,
f) právo vznést námitku – fyzická osoba má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, správce osobních údajů tyto údaje v neodůvodněných případech dále nesmí zpracovávat

 

K) NEPOSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Fyzická osoba poskytne osobní údaje v minimálním rozsahu, které po něm lze ze zákonných důvodů požadovat. V případě neposkytnutí osobních údajů fyzickou osobou by bylo znemožněno splnění zákonné povinnosti správce osobních údajů.