Kodex zaměstnanců

Etický kodex zaměstnanců vymezuje a podporuje žádoucí standardy chování a jednání zaměstnanců ve vztahu k veřejnosti a spolupracovníkům. Je souhrnem základních hodnot a principů etického chování, vytváří základ pro důvěru veřejnosti ve veřejnou správu.

Preambule

Etický kodex zaměstnanců v pracovněprávním vztahu v České unii neslyšících, z.ú. (dále jen ČUN) navazuje na práva a povinnosti zaměstnanců, které jsou stanoveny zejména zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy, vnitřními předpisy ČUN a základními pravidly slušnosti.

Článek 1
Základní ustanovení

1.Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec v pracovněprávním vztahu v České unii neslyšících (dále jen „zaměstnanec“) dodržovat, jsou zákonnost, kvalita a efektivnost práce a dále etika práce, zejména dodržování nestrannosti a rovného přístupu ke všem fyzickým i právnickým osobám, neovlivnitelnost, neúplatnost a poctivost.
2.Účelem Kodexu je vymezit žádoucí standardy (zásady) chování zaměstnanců ve vztahu k veřejnosti a spolupracovníkům.
3.Vedení ČUN přispívá k uplatňování těchto zásad vytvářením vhodného pracovního prostředí a zachováváním rovného přístupu k zaměstnancům s důrazem na hodnocení podle odvedené práce.

Článek 2
Obecné zásady

1.Zaměstnanec plní pracovní úkoly na vysoké odborné úrovni, kterou je povinen si průběžně prohlubovat a doplňovat studiem.
2.Zaměstnanec plní pracovní úkoly s nejvyšší mírou slušnosti, porozumění a ochoty a bez jakýchkoli předsudků. Jedná korektně a s úctou s ostatními zaměstnanci, se zaměstnanci jiných orgánů veřejné správy a dalšími osobami, se kterými jedná v souvislosti s plněním svých pracovních úkolů. Dbá o to, aby poskytoval pravdivé a úplné informace.
3.Zaměstnanec jedná s každým ohleduplně, způsobem přiměřeným jeho sociálním schopnostem a komunikačním potřebám, respektujíce jeho osobnost. Veškerá jednání s dotčenými osobami zaměstnanec vede taktně a způsobem, který respektuje důstojnost těchto osob a zachování jejich dobrého jména. Zaměstnanec dodržuje základní pravidla společenského chování, úctu a respekt k ostatním zaměstnancům projevuje pozdravem.
4.Zaměstnanec nezneužívá svého funkčního postavení, ve vztahu k podřízeným jedná slušně a korektně, nedopouští se jednání majícího znaky šikany.
5.Zaměstnanec se vyvaruje jednání majícího znaky sexuálního obtěžování a jiných druhů diskriminačního chování.

Článek 3
Zákonnost

1.Zaměstnanec plní úkoly dané náplní své práce a úkoly dané svým nadřízeným.

2.Při plnění úkolů ČUN jedná zaměstnanec pouze v rozsahu působnosti svěřené ČUN a řídí se vnitřními předpisy ČUN.
3.Do práv osob zasahuje zaměstnanec v jednotlivých případech jen za podmínek stanovených zákonem a v nezbytném rozsahu.

Článek 4
Nestrannost

1.Zaměstnanec dbá na to, aby jeho rozhodování bylo objektivní, nestranné a přijaté řešení bylo vždy v souladu s veřejným zájmem, resp. právními předpisy a vnitřními předpisy ČUN. Při rozhodování nesmí zaměstnanec upřednostňovat osobní či skupinové zájmy, ani se nechat ovlivnit pozitivními či negativními vztahy ke konkrétním osobám. Zdrží se při výkonu práce také všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost jeho rozhodování.
2.Ve shodných nebo podobných případech jedná tak, aby mezi jednotlivými postupy nevznikaly nedůvodné rozdíly.

Článek 5
Zásada rychlosti a efektivity

1.Zaměstnanec plní pracovní úkoly bez zbytečných průtahů a odkladů, nebo ve stanovených lhůtách tak, aby nedošlo k prodlení s plněním úkolů.
2.Při plnění úkolů ČUN postupuje zaměstnanec tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady.

Článek 6
Střet zájmů

1.Zaměstnanec svým jednáním předchází situacím, ve kterých by byl vystaven možnému střetu svého soukromého zájmu a zastávané pracovní pozice a získal tak neoprávněně prospěch či výhodu pro sebe nebo někoho jiného.
2.Zaměstnanec se nesmí odvolávat na svou pozici nebo funkci ve věcech, které nesouvisejí s plněním jemu svěřených úkolů.
3.Zaměstnanec nepřipustí, aby došlo ke střetu jeho soukromého zájmu s jeho postavením zaměstnance ČUN. Soukromý zájem zahrnuje jakoukoliv výhodu pro něj, jeho rodinu, blízké a příbuzné osoby a právnické nebo fyzické osoby, se kterými má nebo měl obchodní nebo politické vztahy.
4.Zaměstnanec se neúčastní žádné činnosti, která by mohla ohrozit řádný výkon jeho pracovních povinností nebo tento výkon omezit. V případě, že si zaměstnanec není jist, zda jde o činnost slučitelnou s výkonem jeho pracovní činnosti, projedná záležitost se svým přímým nadřízeným.

Článek 7
Korupční jednání

1.Zaměstnanec nepřijímá žádné pozornosti, dary, úsluhy, ani žádná jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit jeho rozhodování, narušit profesionální přístup k věci, nebo která by bylo možno považovat za odměnu za práci, která je jeho povinností, popřípadě jakýmkoli jiným způsobem připustit ovlivnění plnění jemu svěřených úkolů. Dary nebo výhody poskytované zaměstnanci zaměstnavatelem tímto nejsou dotčeny.
2.Zaměstnanec jedná tak, aby se při plnění úkolů veřejné správy nedostal do postavení, ve kterém by byl zavázán oplatit službu či laskavost, která mu byla prokázána. Zároveň se vyvaruje vytváření závislých vztahů, jež by mohly ohrozit jeho nestrannost.
3.V případě, že je zaměstnanci v souvislosti s výkonem jeho práce nabídnuta jakákoliv výhoda, musí ji odmítnout a o nabídce neprodleně informuje svého přímého nadřízeného. 4.Dary a jiné předměty, které jsou součástí společenského bontonu (např. květiny, drobné upomínkové předměty, suvenýry, knihy a jiné tištěné dokumenty), a které se poskytují v rámci oficiálního pracovního jednání, nejsou považovány za úplatek.
5.Zaměstnanec se vyhýbá takovým činnostem, chování a jednání, které by mohlo snížit důvěryhodnost ČUN v očích veřejnosti nebo které by mohlo zavdat příčinu k různým formám nátlaku nebo vydírání zaměstnance ČUN ze strany jiných osob.

Článek 8
Zneužití postavení

1.Zaměstnanec se nesnaží ovlivnit pro soukromé účely žádnou osobu či instituci tím, že by zneužil svého postavení.
2.Zaměstnanec si pro svou vlastní potřebu nepřivlastňuje žádné finanční prostředky ani majetek ČUNvědomě nepřispívá k tomu, aby tak činil někdo jiný.

Článek 9
Mlčenlivost

1.Zaměstnanec zachovává mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s plněním úkolů v neziskové sféře, jež by mohly poškodit nebo ohrozit činnost ČUN.
2.Zaměstnanec je povinen zachovat mlčenlivost o osobních údajích nebo utajovaných informacích v rozsahu stanoveném právními předpisy, pokud není této povinnosti zproštěn.
3.Veřejnosti sděluje informace pouze zaměstnanec, který je k tomu na základě vnitřního předpisu ČUN zmocněn.

Článek 10
Oznámení nepřípustné činnosti

1.Zaměstnanec vynakládá veškeré úsilí, aby zajistil maximálně efektivní spravování a využívání finančních zdrojů, zařízení a služeb, které mu byly svěřeny a zabránil podvodnému nebo korupčnímu jednání. V případě, že zaměstnanec zjistí finanční ztrátu nebo škodu na majetku ČUN oznámí tuto skutečnost přímému nadřízenému zaměstnanci.
2.V případě, že je zaměstnanec požádán, nebo je na něho vyvíjen nátlak, aby jednal v rozporu s právními předpisy nebo způsobem, který představuje možnost zneužití úřední moci, odmítne takovéto jednání a oznámí tuto skutečnost svému přímému nadřízenému nebo, jde-li o podezření ze spáchání trestného činu, orgánům činným v trestním řízení.

Článek 11
Reprezentace

Zaměstnanec dbá na to, aby byl upraven, zajišťoval pořádek a oblečen způsobem, který je adekvátní jeho práci a odpovídající vážnosti ČUN.

Článek 13
Závěrečná ustanovení

1.Tento Kodex je závazný pro všechny zaměstnance ČUN, kteří jsou k němu v pracovním poměru a je závazný pro zaměstnance činné pro ČUN na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.
2.Porušení jednotlivých ustanovení tohoto Kodexu bude posuzováno jako porušení pracovních povinností ve smyslu platných pracovně právních předpisů.
3.Všichni zaměstnanci ČUN musí být seznámeni s tímto Kodexem, s jeho změnami a doplňky.
4.Tento Kodex nabývá účinnosti dnem podpisu.

V Praze dne 2 . ledna 2018

v.r.
Ing. Martin Novák
ředitel České unie neslyšících, z.ú.

(Kodex byl aktualizován na základě původního Etického kodexu zaměstnanců ČUN dne 2. ledna 2012 z důvodu transformace ze spolku na ústav a změně názvu organizace a změně statutu ze spolku na ústav)