Kodex přepisovatelů ČUN

 • Přepisovatel je osoba, která za úplatu převádí pro osobu/osoby se sluchovým postižením mluvenou řeč do textové podoby.
 • Přepisovatel je mostem v komunikaci mezi osobou slyšící a sluchově postiženou. Sám nic nevysvětluje, nepřidává ani neubírá. Přepisovatel se nesnaží být aktivním účastníkem komunikace. Při přepisu nesmí psát v první osobě, za sebe, nesmí vyjadřovat svůj názor.
 • Přepisovatel přijímá jen takové závazky, které odpovídají jeho schopnostem, kvalifikaci a přípravě. Nese plnou zodpovědnost za kvalitu své práce.
 • Přepisovatel přizpůsobuje své chování a oděv přiměřeně situaci, v jejímž rámci přepisuje.
 • Přepisovatel je povinen přijít na přepis včas a má se podle možností připravit na to, co bude přepisovat (vyžádá si od mluvčích či organizátorů podklady či alespoň jména, cizí slova, složité odborné výrazy, které zazní v jejich projevu).
 • Přepisovatel je vázán mlčenlivostí, která se týká všeho, co se dozví během přepisu neveřejných jednání nebo co se týká soukromí klienta.
 • Přepisovatel neposkytuje klientovi záznam přepisu, až na výjimky, kdy se tak dohodlo Centrum zprostředkování přepisu ČUN s klientem.
 • Přepisovatel neodmítne klienta pro jeho národnost, rasu, náboženské vyznání, politickou příslušnost, sociální postavení, sexuální orientaci, věk, rozumovou úroveň a pověst.
 • Přepisovatel má právo odmítnout výkon své profese z důvodu pro něj špatných pracovních podmínek, nebo v případě, že by nedokázal být neutrální vůči přepisovanému sdělení, a poškodil tak klienta, svou osobu nebo profesi.
 • Přepisovatel sleduje vývoj své profese a její náplně u nás i ve světě, doplňuje své vědomosti týkající se problematiky sluchově postižených a cíleně zvyšuje svou profesionální úroveň.
 • Přepisovatel ctí svou profesi, usiluje o spolupráci s ostatními přepisovateli při prosazování a obhajobě společných profesionálních zájmů.
 • Přepisovatel zná etický kodex a dodržuje ho.

Dodatek k přepisu u soudů

 • Přepisovatel se před zahájením jednání dohodne s předsedou/předsedkyní senátu, zda může při vyhlášení rozsudku zůstat sedět a přepisovat.
 • Přepisovatel má právo v průběhu jednání, pokud nerozumí mluvčímu nebo ten hovoří příliš rychle, požádat předsedu/předsedkyni senátu, aby mluvčí hovořili hlasitěji či pomaleji.

Závěrečná ustanovení
1.Tento Kodex je závazný pro všechny přepisovatele ČUN.
2.Tento Kodex nabývá účinnosti dnem podpisu.

V Praze dne 15. dubna 2010

Ing. Martin Novák v.r.
viceprezident České unie neslyšících