Kodex praktikantů

Každý student, který absolvuje praxi u poskytovatele praxe (dále jen „praktikant“), je vázán níže uvedenými pravidly etického chování.

 • Praktikant je všeobecně povinen poctivým, čestným a slušným chováním přispívat k důstojnosti a vážnosti právnických profesí v České republice.
 • Praktikant dbá na zachování důstojnosti a vážnosti České unie neslyšících, z.ú. (dále jen ČUN).
 • Při výkonu odborné praxe je praktikant vázán za všech okolností platnými právními předpisy.
 • Projevy praktikanta v souvislosti s výkonem praxe jsou věcné, střízlivé a nikoliv vědomě nepravdivé, tyto připravuje pod vedením poskytovatele praxe a dle jeho pokynů.
 • Praktikant je povinen hájit oprávněné zájmy klienta.
 • Praktikant nesmí použít na újmu klienta, poskytovatele praxe ČUN, ani ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob, informaci, kterou získal v průběhu praxe.
 • Praktikant dále nesmí zejména:
     a. jakoukoliv formou podvádět či neoprávněné spolupracovat při plnění studijních povinností,
     b. vydávat cizí práci za vlastní,
     c. agresivně nebo nevhodně se chovat vůči členu ČUN, zaměstnanci ČUN nebo poskytovateli praxe,
     d. odevzdávat nepravdivě vyplněné dokumenty dokazující splnění odborné praxe.
 • Poskytovatel praxe je povinen umožnit praktikantovi účelnou právní praxi, pečlivě ho vést a dohlížet na něj tak, aby získal znalosti a zkušenosti a aby si osvojil a dodržoval pravidla profesionální etiky.
 • Praktikant nesmí působit současně u více poskytovatelů praxe bez jejich výslovného souhlasu; to platí i v případě, že si poskytovatelé praxe vzájemně nekonkurují.

 

Závěrečná ustanovení
1.Tento Kodex je závazný pro všechny praktikanty ČUN.
2.Tento Kodex nabývá účinnosti dnem podpisu.

V Praze dne 2 . ledna 2012

Ing. Martin Novák v.r.
prezident České unie neslyšících